Poslovnik o radu Skupštine PS H-B

Pravilnik o radu povjerenstva za planinarske putove PS H-B
17. September 2018.
Pravilnik o općoj planinarskoj školi
17. September 2018.

Poslovnik o radu Skupštine PS H-B

Datum: 24.2.2018.

Temeljem  članka 20. Statuta Planinarskog saveza Herceg-Bosne ( u daljem tekstu Saveza), Skupština Planinarskog saveza Herceg-Bosne (u daljem tekstu Skupština), na svojoj sjednici održanoj na Matinskom visu- Žepče, dana 24.2.2018.godine donijela je:

POSLOVNIK O RADUSKUPŠTINE PS H-B I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom o radu Skupštine, (u daljem tekstu: Poslovnik) definira se postupak za rad Skupštine, koji će omogućiti brži i efikasniji rad zasupnika i drugih sudionika na sjednici Skupštine.

Odredbe ovog Poslovnika obvezne su za zastupnike u Skupštini , članove  tijela Saveza, te za sve druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju u radu Skupštine.

O primjeni odredbi ovog Poslovnika brine se  Predsjednik Skupštine PS H-B (u daljem tekstu Predsjednik).

Članak 2.

Poslove iz svoje nadležnosti Skupština obavlja na sjednicama.

Sjednice Skupštine su javne.

II   ZASTUPNICI U SKUPŠTINI, PRAVA I DUŽNOSTI 

Članak 3.

Skupštinu čine  po jedna osoba  iz svake punopravne članice Saveza, za koju  je članica izdala vjerodajnicu i predložila je  za svoga zastupnika u Skupštini.

Sjednicama Skupštine   nazoče  članovi Nadzornog odbora,  Suda časti i tajnik Saveza, a na poziv Predsjednika Skupštine ili Upravnog odbora  Predsjednici članica Saveza, voditelji  odbora, službi ili povjerenstava, osobe čija stručnost i iskustvo može pomoći u donošenju pravovaljanih odluka i zaključaka, gosti i predstavnici medija, kao i sve druge zainteresirane osobe.

         Osobe iz prethodnog stavka mogu diskutirati,  davati prijedloge i sugestije, ali nemaju pravo glasovanja i odlučivanja.

Članak 4.

Zastupnik  u Skupštini ima pravo i dužnost :

 • Nazočiti  na sjednici Skupštine i aktivno sudjelovati u njenom radu,
 • biti  redovito, istinito i potpuno informiran o pitanjima i problematici čije poznavanje je potrebno za obavljanje zastupničke  dužnosti,
 • postavljati pitanja, usmena ili pismena, i  zahtjevati odgovore,
 • davati inicijative za razmatranje određenih pitanja na sjednicama Skupštine,
 • uvažavati interese drugih zastupnika  u Skupštini,
 • u toku donošenja odluka i zaključaka, s drugim zastupnicima  usklađivati stavove,
 • izvršavati zadaće koje mu povjeri Skupština i zalagati se za ostvarivanje odluka i zaključaka Skuštine.

·         druga prava i obveze određena Statutom  ili drugim opštim aktima Saveza.

Članak 5.

U slučaju spriječenosti  dolaska na sjednici Skupštine, zastupnik je dužan na vrijeme izvijestiti članicu  Saveza koja mu je izdala vjerodajnicu, a koja je  dužna izdati vjerodajnicu drugom svome članu.

III   PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

Članak 6.

Skupštinom predsjedava  Predsjednik Skupštine, kojeg imenuje Skupština, na četverogodišnji  mandat, i koji nakon isteka mandata  može ponovno biti biran.

U slučaju spriječenosti Predsjednika Skupštine da predsjedava Skupštinom,  predsjedavanje Skupštinom može preuzeti Radno predsjedništvo koje se imenuje od strane zastupnika u Skupštini, za tu Skupštinu.                       

Članak 7.

Predsjednik Skupštine ima prava i  dužnosti da :

·         rad sjednice Skupštine teče po utvrđenom redu i po odredbama ovog Poslovnika,

·         daje i oduzima riječ zastupnicima  u Skupštini i drugim sudionicima  u raspravi,

·         utvrđuje prijedloge pojedinih odluka i zaključaka,

·         tumači Statut PS H-B,

·         utvrđuje odluke i zaključke koje je Skupština prihvatila,

·         utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja,

·         odobrava u opravdanim slučajevima , najavljeni nedolazak i napuštanje sjednice zastupnicima u Skupštini,

·         osigurava red na sjednicama Skupštine,

·         izriče mjere zbog narušavanja reda na sjednici Skupštine,

·         odlučuje o drugim pitanjima u svezi sa ispravnim radom Skupštine.

IV     PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE

 1. Prijedlog dnevnog reda Skupštine

Članak 8.

Prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine sastavlja Upravni odbor Saveza  u saradnji sa Predsjednikom Skupšine.

Kod sastavljanja  prijedloga dnevnog reda sjednice Skupštine Upravni odbor Saveza je dužan voditi računa da se u dnevni red unesu prvenstveno ona pitanja  koja spadaju u isključivu nadležnost Skupštine, a ostala pitanja, kad postoji opravdana potreba da ih razmatra Skupština.

 1. Sazivanje sjednice Skupštine

Članak 9.

Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Skupštine ili Upravni odbor Saveza.

Poziv za sjednicu Skupštine dostavlja se zastupnicima i ostalim sudionicima u radu sjednice Skupštine u rokovim utvrđenim Statutom PS H-B.

Poziv za sjednicu Skupštine sadrži:

– datum, vrijeme i mjesto održavanja

– prijedlog dnevnog reda.

Za sjednicu Skupštine sudionicima  u radu Skupštine dostavlja se pisani materijal, neophodan za efikasan rad Skupštine

V   RAD NA SJEDNICI SKUPŠTINE

 1. Početak rada sjednice

Članak 10.

Sjednicu Skupštine otvara Predsjednik Skupštine i rukovodi radom sjednice .

Nakon  izbora radnih tijela Skupštine ( povjerenstvo za vjerodajnice , zapisničar i  dr.) Predsjednik Skupštine objavljuje broj nazočnih  zastupnika  i utvrđuje da li postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.

Broj nazočnih  zastupnika  na sjednici Skupštine utvrđuje se putem tročlanog  povjerenstva za vjerodajnice, koje prije početka sjednice odredi Predsjednik Skupštine.

 1. Tijek sjednice

Članak 11.

U nastavku rada predsjednik  Skupštine predlaže dnevni red i poziva zastupnike u Skupštini da se o njemu izjasne ili iznesu svoje prijedloge za izmjene i dopune.

Nakon što se utvrde i usvoje konačne tačke dnevnog reda prelazi se na rad po tačkama dnevnog reda.

Ako se ocijeni korisnim, može se uvesti način detaljnog upoznavanja zastupnika o pojednim tačkama dnevnog reda preko izvjestitelja.

Članak 12.

Na sjednici Skupštine niko ne može diskutovavati prije nego dobije riječ od Predsjednika Skupštine.

Diskutant  može govoriti samo o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.

Diskutanta nitko nema pravo prekidati , upadati mu u riječ ili nekim drugim sugestivnim pokretima ili uzvicima uticati na  diskutanta.

Izuzetno, ako se sudionik u diskusiji udalji od teme o kojoj se diskutira, ako ulazi u nepotrebnu širinu, ako svojim izlaganjem vrijeđa ili kleveće ili na bilo koji drugi način izaziva nekog od nazočnih, Predsjednik Skupštine ga je dužan pozvati da se pridržava dnevnog reda, da skrati izlaganje , odnosno, upozoriti ga ili opomenuti da ne vrijeđa ili ometa  rad .

Ako se diskutant ogluši i o drugi ovakav poziv, Predsjednik Skupštine će mu oduzeti riječ.

Članak 13.

Skupština u opravdanim slučajevima može odlučiti da se trajanje pojedinih diskusija ograniči.

O istom pitanju, u pravilu, može se diskutirati samo jedanput, osim u slučajevima kada se riječ ponovo traži, radi davanja pojašnjenja bez kojeg bi moglo doći do donošenja pogrešnog zaključka.

Sve dok diskusija traje diskutant ima pravo povući prijedlog kojeg je ranije dao.

Članak 14.

Predsjednik Skupštine može preko reda dati riječ sudioniku sjednice Skupštine, koji želi govoriti o povredi odredbi ovog Poslovnika, o povredi dnevnog reda ili netačno iznijetim podacima koji mogu dovesti do nesporazuma.

Rasprava, u pravilu, traje sve dok svi prijavljeni sudionici za diskusiju ne završe sa svojim izlaganjem.

Izuzetno, Predsjednik Skupštine može predložiti da se rasprava prekine i da se pristupi donošenju odgovarajuće odluke odnosno zaključka, ako procijeni da je pitanje dovoljno rasvijetljeno za donošenje odluke.

 1. Održavanje reda na sjednici

Članak 15.

Zbog narušavanja rada na sjednici Skupštine mogu se zastupnicima  i drugim osobama koje nazoče  sjednici, izreći slijedeće stegovne mjere:

1.    opomena za red

2.    oduzimanje  riječi

3.    udaljavanje sa sjednice

Stegovna mjera udaljavanja sa sjednice Skupštine izriče se :

1. zbog  uvrede ili klevete

2. zbog povrede predstavničke dužnosti

3. zbog neobaziranja na već izrečenu mjeru

4. zbog grubog ometanja rada sjednice

Ova mjera odnosi se samo na sjednicu na kojoj je bila izrečena.

Stegovne mjere  izriče Predsjednik Skupštine

Članak 16.

Osoba prema kojoj je izrečena mjera udaljavanja sa sjednice dužna je odmah napustiti prostoriju u kojoj se održava sjednica Skupštine.

Predsjednik Skupštine nastavlja rad Skupštine tek kad se izrečena mjera izvrši.

Sve izrečene mjere , osim opomene za red, unose se u zapisnik .

 1. Odlučivanje i glasovanje

Članak 17.

Po iscrpljenoj raspravi ili prihvaćenom prijedlogu o okončanju rasprave zastupnici u Skupštini donose odluku ili zaključak prema odredbama Statuta Saveza i ovog Poslovnika.

Članak 18.

Glasovanje je javno, i  obavlja se aklamacijom.

Predsjednik Skupštine pitanjima „ tko je ZA“, zatim „tko je PROTIV“ i na kraju „tko je SUZDRŽAN“, te prebrojavanjem glasova, utvrđuje rezultate glasovanja i javno ih obznanjuje.

     6. Zaključivanje sjednice

Članak 19.

    Kada se iscrpi dnevni red sjednice Skupštine, kao i u slučaju njenog prekida,predsjednik Skupštine zaključuje rad sjednice.

VI   ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE

Članak 20.

Na svakoj sjednici Skupštine zapisničar vodi  zapisnik  koji obavezno sadrži:

–          redni broj sjednice u tekućoj godini,

–          datum, vrijeme i mesto održavanja sjednice,

–          imena nazočnih zastupnika

–          imena ostalih osoba koje nazoče sjednici,

–          utvrđivanje postojanja kvoruma za rad sjednice,

–          predloženi i usvojeni dnevni red,

–          imena sudionika  u raspravi i suštinu njihovog prijedloga,

–          donesene zaključke ili odluke o pojednim pitanjima s naznakom jesu li doneseni jednoglasno ili većinom glasova,

–          vrijeme početka i završetka sjednice,

–          potpis zapisničara i Predsjednika Skupšine,

–          sva izvješća i druge pisane materijale priložene uz zapisnik i sa numeracijom.

Članak 21.

Zapisnik sa Skupštine dostavlja se osnivačima Saveza, te članovima Upravnog odbora Saveza i pismohrani  Saveza.

Zaključci i odluke Skupštine objavljuju se na web stranici Saveza.

Članak 22.

Sva dokumentacija vezana za sjednice Skupštine čuva se trajno u arhivi Saveza.

Članak 23.

Na osnovu zaključaka i odluka Skupštine unijetih u zapisnik, tajnik Saveza pravi odluke i dostavlja ih izvršiocima, odnosno tijelima nadležnim za realizaciju odluka i zaključaka.

VII   ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Sve akte koje donosi Skupština potpisuje Predsjednik skupštine PS H-B.

Članak 25.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika obavlja Skupština po postupku po kojem  je i donijet.

Inicijativu za izmjene i dopune ovog Poslovnika može dati Predsjednik Saveza, Upravni odbor Saveza, članice  Saveza i tajnik  Saveza.

Članak 26.

Ovaj  Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

Na Matinskom visu-Žepče                                                             Predsjednik skupštine PS H-B

Datum, 24.2.2018.                                                                       _______________________

                                                                                                      Mirko Matijević

//]]>