Poziv članicama PS HB da se prijave za pokretanje i izvođenje obuke planinara u okviru Opće planinarske škole

HPD “Vitez”: Poziv na 7. memorijalni pohod”Darijan Šarac”
7. September 2018.
PD “Granaš” Brčko na 68. susretima planinara Slavonije
10. September 2018.

Poziv članicama PS HB da se prijave za pokretanje i izvođenje obuke planinara u okviru Opće planinarske škole

Temeljem članka 24. Statuta Planinarskog saveza HB, Upravni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 06.09.2018. godine donio je

O D L U K U

                                                        Članak 1.

U cilju omasovljenja planinarske organizacije Planinarskog  saveza Herceg-Bosne, pozivaju društva/udruge/klubove, članice PS HB, da se prijave za pokretanje i izvođenje obuke planinara u okviru opće planinarske škole, sukladno Pravilniku o općoj planinarskoj školi PS HB.

                                                           Članak 2

Planinarski savez HB vrši školovanje polaznika opće planinarske škole iz članka 1. ove Odluke i to ona planinarska društva/udruge klubove koji imaju više od 15 polaznika, tj. planinara mlađih od 18 godina.

                                                           Članak 3.

Planinarski savez HB vrši školovanje i polaznika iz članka 2.ove Odluke i onih planinarskih društava/udruga/klubova koji izvrše spajanje polaznika dva ili više društava/udruga/klubova u jednu cjelinu.

                 Članak 4.

Planinarski savez osigurava

 • Učitelje planinarstva/predavače po nastavnim temama,
 • Nastavna pomagala,
 • Testove za polaznike
 • Diplome polaznicima nakon završene opće planinarske škole
 • Materijalno-financijska sredstva za nastavno osoblje i pomagala iz članka 4.ove Odluke padaju na teret sredstava PS HB.
 • Materijalno-financijska sredstva za nastavno osoblje koji su članovi društva za kojeg se izvodi školovanje se ne osiguravaju iz sredstava PS HB.

Članak 5.

Planinarska društava/klubovi za opću školu osiguravaju:

 • Optimalnu grupu između 15 i 25 polaznika mlađih od 18 godina
 • Da polaznici moraju imati člansku karticu i plaćenu članarinu za tekuću godinu,
 • Planinarski dom ili drugi objekat s odgovarajućom salom – učionicom, pogodnim terenom za rad na terenu, te mogućnošću smještaja i prehrane polaznika
 • Odgovarajuća planinarska oprema polaznika škole
 • Smještaj za učitelje planinarstva/predavače.
 • Imenovati voditelja tečaja opće planinarske škole
 • Materijalno-financijska sredstva za nastavno osoblje koje je član planinarskog društava za kojeg se vrši školovanje.

Članak 6.

Planinarska društva/klubovi zainteresirani za opću školu planinarstva trebaju dostaviti:

 • Zahtjev za opću školu planinarstva,
 • Spisak polaznika (ime, prezime i datum rođenja)

Zahtjev sa spiskom za izvođenje opće planinarske škole se dostavljaju na mail saveza: planinarski.savez.hb@gmail.com

       Članak 7.

Zadužuje se Nikica Beljo,član Upravnog odbora PS HB, za angažiranje nastavnog osoblja te za izradu dinamičkog rasporeda izvođenje školovanja kao i za koordinaciju aktivnosti iz ove Odluke.

Zaduženi član Upravnog odbora iz ove Odluke dostavlja Upravnom odboru prijedlog o izvođenju opće planinarske škole za društava/udruge/klubove.

                                                           Članak 8.

Upravni odbor PS HB donosi odluke o ispunjavanju uvjeta iz članka 6. i 7 ove Odluke.

                                                    Članak 9.

Ova Odluka važi za 2018. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik PS HB
Dragan Radeljić

//]]>