PRAVILNIK O ČLANSKOJ ISKAZNICI I ČLANSKIM MARKICAMA U PLANINARSKOM SAVEZU HERCEG-BOSNE

Planinarski dom PESKA – PD TIM Busovača
28. November 2021.
PSHB organizira Zimski alpinistički tečaj
31. January 2022.

PRAVILNIK O ČLANSKOJ ISKAZNICI I ČLANSKIM MARKICAMA U PLANINARSKOM SAVEZU HERCEG-BOSNE

Temeljem članka  24. Statuta Planinarskog Saveza Herceg Bosne, Upravni odbor PS HB na sjednici održanoj dana 04.11.2021. donosi:

PRAVILNIK

O ČLANSKOJ ISKAZNICI I ČLANSKIM MARKICAMA U PLANINARSKOM SAVEZU HERCEG-BOSNE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje izgled i sadržaj članske iskaznice i članskih markica u PS HB-u te način njihova korištenja. Svi članovi osnovnih planinarskih udruga udruženih u Planinarski savez Herceg Bosne (u nastavku PS HB) koriste jedinstvenu člansku iskaznicu PS HB-a i člansku markicu PS HB.

DOKAZIVANJE ČLANSTVA

Članak 2.

Svoje članstvo u planinarskoj udruzi udruženoj u PS HB član dokazuje valjanom članskom iskaznicom i markicom za tekuću godinu, nalijepljenom na predviđenom mjestu na članskoj iskaznici. Članska iskaznica koja ne sadrži neki od obaveznih podataka, ili na kojoj nije nalijepljena članska markica odgovarajuće vrste za tekuću godinu, nije valjana.

 ČLANSKA ISKAZNICA

Članak 3.

Članska iskaznica pravokutnog je oblika veličine 85 × 54 mm, s nazivom Bosna i Hercegovine i nazivom PSHB na hrvatskom i engleskom jeziku, te znakom

 Članska iskaznica na prednjoj stranici sadrži sljedeće podatke:

  • Ime i prezime nositelja,
  • Datum rođenja
  • Naziv osnovne planinarske udruge / organizacije kojoj nositelj pripada
  • Broj iskaznice

Članska iskaznica na poleđini sadrži prostor za lijepljenje članskih markica, web stranicu društva te tekst „Iskaznica vrijedi samo uz člansku markicu za važeću godinu“.

ČLANSKE MARKICE

Članak 4.

Članska markica koja određuje valjanost članske iskaznice za tekuću godinu pravokutnog je oblika, veličine 15 × 19 mm. Na markici su znak PS HB, naznaka godine valjanosti i zaštitni element.

TRAJANJE ČLANSTVA

Članak 5.

Godišnja članska markica vrijedi od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine. Članske markice za sljedeću godinu u sjedištu PS HB osnovnim planinarskim udrugama na raspolaganju su za naručivanje od 15. studenoga tekuće godine.

 CIJENE ČLANSKE ISKAZNICE I MARKICE

Članak 6.

Cijenu članske iskaznice i markica iz članka 5. ovog Pravilnika određuje Upravni odbor PS HB. Godišnju članarinu za članove osnovne planinarske udruge (koja uključuje i vrijednost članske iskaznice i odgovarajuće članske markice) samostalno određuje osnovna planinarska udruga. 

NARUČIVANJE I PREUZIMANJE ČLANSKIH ISKAZNICA I MARKICA

Članak 7.

Osnovna planinarska udruga/organizacija, članica PS HB, odgovarajući broj članskih iskaznica i markica naručuje (pisanom narudžbom, web obrascem, telefonom ili e-poštom) u sjedištu PS HB. Članske iskaznice i markice u sjedištu PS HB može preuzeti ovlaštena osoba udruge ili se na adresu udruge šalju preporučenom poštom. Preuzete članske markice osnovna planinarska udruga ne smije preprodavati ili na bilo koji način ustupati drugim pravnim osobama niti fizičkim osobama koje nisu njezini članovi.

PLAĆANJE PREUZETIH ČLANSKIH ISKAZNICA I MARKICA

Članak 8.

Naručene članske iskaznice i članske markice udruga plaća prema računu, najkasnije 30 dana od dana izdavanja računa. Članske markice za iduću kalendarsku godinu ne izdaju se udruzi koja nije platila dospjele račune za prethodno izdane članske iskaznice i markice.

ZAMJENA VIŠKA NARUČENIH ČLANSKIH MARKICA

Članak 9.

Ako osnovnoj planinarskoj udruzi krajem godine ostane neprodanih članskih markica, a platila je sve dospjele račune za članske markice, može od tajništva PS HB do 31.12.tekuće godine zatražiti zamjenu neprodanih članskih markica za isti broj članskih markica iste vrste za sljedeću godinu, uz nadoplatu ukoliko je u međuvremenu došlo do povećanja cijene markice u odnosu na prethodnu godinu. Zamjena markica odobrava se do 15. siječnja sljedeće godine. PS HB može ograničiti broj markica za koje se odobrava zamjena.

BRISANJE UDRUGA IZ POPISA ČLANICA HPS-a PS HB

Članak 10.

Ako članica PS HB u cijeloj godini ne naruči i ne preuzme nijednu člansku markicu, članica se   prema članku 16. Statuta PS HB  briše iz članstva PS HB. U slučaju ponovnog zahtjeva za članstvo u PS HB, udruga koja je bila izbrisana, dužna je namiriti prethodno dugovanje za dospjele račune. U slučaju likvidacije udruge članice PS HB, članske iskaznice i markice izdane toj udruzi prestaju vrijediti danom brisanja udruge iz popisa članica PS HB.

UČLANJIVANJE

Članak 11.

Prilikom učlanjenja svaki član u svojoj osnovnoj planinarskoj udruzi treba biti upoznat o pravima, obvezama i članskim povlasticama te osnovnim informacijama o svojoj matičnoj udruzi i PS HB. Član je obavezan udruzi putem pisane pristupnice ili na drugi način dati podatke propisane Zakonom o udrugama i statutom udruge. Udruga je obavezna tako prikupljene podatke koristiti isključivo za svrhu vođenja popisa članova, a za moguće korištenje u druge svrhe pribaviti privolu člana. Osnovna planinarska udruga /organizacija ne može u popis svojih članova upisati osobu bez izdavanja članske markice odgovarajuće vrste za tekuću godinu. Osnovna planinarska udruga ne može izdati člansku iskaznicu PS HB bez nalijepljene članske markice PS HB niti može izdati člansku markicu PS HB osobi koja nema člansku iskaznicu PS HB.

 ČLANSKE POVLASTICE

Članak 12.

S plaćenom članarinom za tekuću godinu ostvaruju se sljedeće povlastice:

popust od 50 % u cijeni noćenja u planinarskim domovima i kućama u kojima upravljaju članice PS HB,  te u inozemstvu, popust u cijeni noćenja u zemljama sa čijim planinarskim savezima je potpisan ugovor o reciprocitetu, popust u cijenama ulaznica u nacionalnim parkovima i parkovima prirode u planinarskim područjima te popusti u trgovinama planinarske i sportske opreme koje su sklopile takav sporazum s PS HB.

ISTODOBNO ČLANSTVO U VIŠE UDRUGA

Članak 13.

Pojedinac koji želi istodobno biti član više osnovnih planinarskih udruga/organizacija , članarinu u punom iznosu plaća u svakoj pojedinoj udruzi u kojoj želi biti član, a svaka udruga dužna je nalijepiti člansku markicu odgovarajuće vrste na člansku iskaznicu kojom se dokazuje članstvo u toj udruzi.

POPIS ČLANOVA UDRUGE

Članak 14.

U slučaju potrebe, PS HB od osnovne planinarske udruge može zatražiti poimenični popis svih njezinih članova.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom donošenja ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o članskoj iskaznici i markici PS HB od 12.05.2012. godine.  

Članak 16

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik PS HB

__________________

Dragan Radeljić

Ovaj Pravilnik  potvrđuje se na sjednici Skupštine PS HB, odžane dana ___________________ godine                                                                                  

Predsjednik skupštine PS HB

Mirko Matijević

//]]>