Pravilnik o općoj planinarskoj školi

Poslovnik o radu Skupštine PS H-B
17. September 2018.
Vodička služba
17. September 2018.

Pravilnik o općoj planinarskoj školi

Temeljem članka 24. stavak 1. točka 2. Statuta Planinarskog saveza Herceg Bosne, Skupština PS HB na svojoj sjednici održanoj 12.05. 2012 godine, donosi

PRAVILNIK

                             O OPĆOJ PLANINARSKOJ ŠKOLI U PS HB

                                               Članak 1.

Opća planinarska škola temeljni je oblik školovanja u Planinarskom savezu Herceg Bosne / u daljem tekstu: PS HB/.

                                              Članak 2.

Opća planinarska škola je sastavni dio jedinstvenog sustava školovanja kadrova u PS HB i provodi se po planu i programu propisanom u ovom Pravilniku.

                                               Članak 3.

Opća planinarska škola predstavlja osnovu za školovanje svih kadrova u organiziranom planinarstvu u PS HB zbog stjecanja općih znanja i vještina iz područja planinarstva. Njezin jedinstven program omogućava jednoliko i kvalitetno pripremanje kadrova za nastavak školovanja, a svim polaznicima daje osnovu za siguran i svrsishodan boravak u planinama i djelovanje unutar planinarske udruge, a u skladu sa željama pojedinca i sredine u kojoj djeluje.

                                                     Članak 4.

Organizator planinarske škole može biti isključivo planinarsko društvo /klub/jedno ili više zajednički/ ili županijski ili gradski savez registrirani U PS HB.

                                                    Članak 5.

Minimalan plan opće planinarske škole sastoji se od ovih predmeta, predavanja i vježbi:

    
Predmetpredavanja    vježbeizleti-dani 
1.   povijest planinarstva     1   
2.   planinarska organizacija     1   
3.   poznavanje planina     1   
4.   zaštita prirode     1   
5.   meteorologija     1   
6.   oprema     1   
7.   pripreme za odlazak u planinu     1   
8.   boravak u planinama     1 1 dvodnevni izlet 
9.   kretanje u planinama     1 3 dnevna izleta 
10. opasnosti u planinama     1   
11. prva pomoć     1 2  
12. osnove spašavanja i GSS     1 2  
13. korištenje tehničke opreme     2 5  
14. orijentacija     221. dnevni izlet 
     
15. osnove speleologije     1 fakultativno izlet  
     
UKUPNO    17116 dana izleta 

Ukupno – 17 sati predavanja, 11 sati vježbi i 6 dana izleta.

                                                              Članak 6.

Nastavni kadar na općoj planinarskoj školi su:

 • instruktori,
 • stručni planinarski djelatnici /iskusni planinari iz matičnog društva, alpinisti, speleolozi, vodiči/
 • čuvari planinske prirode,
 • članovi GSS-a,
 • liječnik za predmet «prva pomoć».
 • gorski spašavatelj za predmet «osnove spašavanja i GSS-a».

Osim liječnika, svi ostali iz nastavnog kadra moraju biti članovi planinarskih društava registriranih U PS HB.

                                                                 Članak 7.

Program škole treba sadržavati:

 1. Povijest planinarstva: početak i razvitak planinarstva, alpinizma, planinarskog skijanja i ostalih planinarskih specijalnosti planinarska organizacija od osnutka do danas, kod nas i u svijetu.
 2. Planinarska organizacija: svrha i ciljevi, struktura /planinarsko društvo, županijski i gradski savez/, PS HB, BIH, UIAA, članstvo/ prava i dužnosti, planinarska etika.
 3. Poznavanje planina: postanak, reljef, osnovni zemljopisni pojmovi, svjetska gorja /po kontinentima/, BIH i hrvatske planine.
 4. Zaštita prirode: uloga i zadaća planinara u zaštiti planinske prirode, zaštićena planinska područja u BiH i Hrvatskoj, zakon o zaštiti prirode.
 5. Meteorologija: faktori vremena /temperatura, vlaga, tlak zraka, oblaci/, atmosferske pojave, vremenske prognoze, klima, vremenska obilježja u visokogorju i aklimatizacija.
 6. Oprema: osobna i zajednička oprema, tehnička oprema, izbor opreme prema vrsti i težini uspona, održavanje i čuvanje.
 7. Pripreme za odlazak u planinu: psihička i fizička priprema, izbor cilja, planinarska literatura, izbor hrane i opreme za turu, uključivanje u već organizirane akcije, planiranje i organiziranje izleta ili tura, planinarska fotografija.
 8. Boravak u planinama: specifičnosti dužeg boravka u planinama, planinarski domovi i kuće /kućni red, ponašanje u slučaju nedostatka prostora, minimum vode, mogućnosti prehrane/, skloništa, logorovanje i prinudno bivakiranje, higijena u planinama.
 9. Kretanje u planinama: osnovna pravila za kretanje, uspon i silaz, tehnika, brzina, ritam, odmor i odmorišta, teren kojim se kreće, priređeni i osigurani putevi /markacije i markiranja/, osigurani putevi i mimoilaženja, planinarske obilaznice, vođenje planinara, odnos vodiča i skupine.
 10. Opasnosti u planinama: objektivne i subjektivne opasnosti, otklanjanje i izbjegavanje opasnosti, signalizacija u slučaju opasnosti ili nesreće.
 1. Prva pomoć: smisao prve pomoći, nadziranje glavnih životnih funkcija, spriječavanje četiri glavne opasnosti / šok, krvarenje, gušenje, infekcija/, ozljede i način pružanja prve pomoći.
 1. Osnove spašavanja i GSS: obavješćivanje o nesreći, organiziranje spašavanja, transport unesrećenoga, gorska služba spašavanja, spašavanje u inozemstvu.
 1. Korištenje tehničke opreme: upoznavanje sa opremom /klin, uže, sponka, cepin, dereze/, izrada dva čvora / vodički i bowline/, navezivanje na uže, kretanje u navezu, korištenje principa « tri čvrste točke»  pri kretanju po strmom terenu.
 1. Orijentacija: strane svijeta, približna orjentacija prema terenu, kretanje uz kartu i kompas, topografski znakovi, mjerilo, određivanje visine i profila terena, korištenje GPS uređaja.
 1. Osnove speleologije: pojam, speleologije, povijesni pregled, oblici u kršu /površinski i podzemni/, osnovna speleološka oprema, istraživanje speleoloških objekata, zaštita špilja i turizam. Po mogućnostima posjet jednoj turistički uređenoj špilji.

                                                              Članak 8.

Organizator škole dužan je voditi sljedeće evidencije:

 • popis polaznika,
 • popis predavača i instruktora,
 • popis polaznika koji su s uspjehom završili školu.

U uvodnom satu treba polaznike upoznati sa svrhom, zadaćama i metodama rada te obvezama koje proizlaze iz programa. Sadržaji su odmjereni stupnju osposobljavanja i treba ih obrađivati na pitanjima koja su polaznicima bliska, na pojednostavljen i sažet način. Treba izbjegavati primjere u složenoj i nedostupnoj situaciji. Program treba ostvariti tako da se u najvećoj mogućoj mjeri sadržaji zorno osmišljavaju i usvajaju. Dio sadržaja mora se ostvarivati u planini. U provedbi programa treba dati dovoljno informacija o planinarskoj literaturi i poticati na korištenje literature. Sadržaji predavanja su ograničeni brojem sati i zato treba racionalno koristiti raspoloživo vrijeme. Predavača uputiti da se prema mogućnostima koriste raspoloživom tehnikom /projektor/, a također da reagiraju na pozitivna iskustva polaznika i primjenjuju ih u nastavi.

                                                             Članak 9.

Polaznici opće planinarske škole mogu isključivo biti članovi planinarskih udruga – članica PS HB, a plaćenom članarinom za tu godinu i s navršenih 15 godina, a do punoljetnosti potrebna je suglasnost roditelja ili staratelja.

                                                                Članak 10.

Voditelj opće planinarske škole može biti samo iskusan planinar sa završenom planinarskom školom. Voditelj određuje predavače, izvoditelje vježbi i terenske nastave, način ispita i provjere znanja na kraju škole, te imenuje ispitivače.

                                                                Članak 11.

Ako u planinarskoj udruzi koja je organizator opće planinarske škole nema na raspolaganju nekih od navedenih vrsta nastavnog kadra iz članka 6. ovog Pravilnika, organizator škole može angažirati kadrove iz neke druge planinarske udruge registrirane u PS HB, zatražiti ih od najbliže stanice gorke službe spašavanja ili zatražiti pomoć od Komisije za specijalističke djelatnosti / školovanje PS HB.

                                                                Članak 12.

Organizator opće planinarske škole snosi odgovornost za njenu kvalitetnu i sigurnosnu izvedbu, te određuje cijenu školarine.

                                                                Članak 13.

Verificirana opća planinarska škola u PS HB je ona čiji je nastavni plan  i program predviđen po odredbama ovog Pravilnika.

                                                               Članak 14.

Po završetku škole organizator je dužan poslati Komisiji za specijalističke djelatnosti / školovanje PS HB popis polaznika koji su s uspjehom završili opću planinarsku školu, a nakon toga komisija besplatno šalje organizatoru potreban broj službenih diploma PS HB za uspješno završenu opću planinarsku školu koju potpisuju voditelj škole i ovlaštena osoba PS HB /predsjednik komisije/.

                                                              Članak 15.

Daljnje školovanje u PS HB a za čiji je upis uvjet uspješno završena opća planinarska škola moguće je samo za polaznike koji imaju diplomu o završenoj općoj planinarskoj školi, odnosno ako je ta škola bila verificirana od Komisije PS HB.

                                                               Članak 16.

Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se i stupaju na snagu i na isti način kao i donošenje ovog Pravilnika.

                                                               Članak 17.

Pravilnik o općoj planinarskoj školi stupa na snagu danom donošenja nakon kojeg se upućuje članicama PS HB  i objavljuje na web stranici PS HB.

                                                                                       Predsjednik Skupštine PS HB

                                                                                      ___________________________

                                                                                            Dragan  Rdaeljić

//]]>