Pravilnik o radu povjerenstva za planinarske putove PS H-B

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređen je ustroj markacista, načini njihovog stručnog osposobljavanja, njihova prava i dužnosti, načini suradnje sa  planinarskim savezom, te organizacijski oblici i zadaće Povjerenstva  za planinarske putove PS HB (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo za planinarske putove PS HB

Članak 2.

Povjerenstvo je stručno, savjetodavno i koordinacijsko tijelo koje potiče, usmjerava i unapređuje markacijsku  djelatnost, te djelatnost na označavanju, uređivanju i održavanju i  svih planinarskih putova, staza i obilaznica udruga članica u PS HB,   prema ovom Pravilniku, te svom programu i planu rada za tekuću godinu.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva PS HB su iskusni  članovi planinarskih udruga i registrirani markacisti, koji su svojim djelovanjem na uređivanju planinarskih putova, dokazali da su stručno osposobljeni za obavljanje zadataka utvrđenih člankom 5. ovog Pravilnika, i da mogu uspješno predvoditi markaciste.

Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana.

Predsjednika i članove povjerenstva imenuje   Upravni odbor PS HB. 

Članak 4.

Povjerenstvo može organizirati:

  • – potpovjerenstva za školovanje i registraciju markacista,
  • – potpovjerenstva za registriranje planinarskih putova,
  • – potpovjerenstva za planinarske obilaznice u nadležnosti Povjerenstva,
  • – potpovjerenstva za tehnička pitanja i dr.
  • – povjerenstva (povjerenike) za pojedina planinska društva ili područja.

Članak 5.

Zadaci Povjerenstva za planinarske putove PS HB su:

– briga o pridržavanju Statuta  PS HB, te ovog Pravilnika,

– briga o održavanju planinarskih putova i pomoć planinarskim društvima i udrugama, osobito onima koja ne mogu sama održavati planinarske putove,

– sudjelovanje pri izradi vodiča, planinarskih zemljovida i drugih planinarskih stručnih publikacija,

– vođenje popisa markacista,

– vođenje popisa planinarskih putova,

– vođenje popisa planinarskih obilaznica i njihova registracija,

– pomoć planinarskim društvima kod  trasiranja novih planinarskih putova,osnivanja novih planinarskih  obilaznica i rekonstrukciji postojećih,

– pomoć pri izdavanju dnevnika planinarskih obilaznica,

– održavanje školovanja i stručnog usavršavanja markacista,

– predlaganje financijskog plana Povjerenstva Upravnom odboru PS HB,

– suradnja s drugim povjerenstvoma PS HB ,

– sudjelovanje u svim oblicima rada koje zahtjeva Skupština i  Upravni  odbor PS HB.

– predlaganje markacista za odlikovanja PS HB, 

– pripremanje programa i plana za uređivanje planinarskih putova prema  potrebama PS HB.

– sudjelovanje u rješavanju pitanja od međusobnog značenja s istovrsnim povjerenstvoma planinarskih

  Saveza iz BiH i  susjednih država,

– unapređivanje prikupljanja podataka o planinarskim putovima pomoću suvremenih metoda (GPS),

– utvrđivanje načina za jednoobrazno vođenje kartografskih i ostalih podataka koje obrađuje Povjerenstvo,

– objavljivanje podataka o planinarskim putovima i obilaznicama na internetskim stranicama

  Saveza, Povjerenstva, u Hrvatskom planinaru i ostalim glasilima. 

Markacist

Članak 6.

Markacist je  član planinarske udruge udružene u PS HB,   koji je završio tečaj za markaciste PS HB  i koji dobrovoljno i na organiziran način trasira, označava, uređuje i održava planinarske putove.

Članak 7.

Markacist PS HB  može postati svaki član planinarske udruge, ako ispunjava sljedeće uvjete:

  • – da je star najmanje 18 godina, 
  • – da je fizički i psihički zdrav,
  • – da je završio tečaj za markaciste u organizaciji Povjerenstva. 

            Član planinarske udruge mlađi od 18 godina, može pohađati i završiti tečaj za markaciste, s tim da iskaznicu i zvanje markaciste može dobiti tek sa namirenih 18. godina.

Članak 8.

Prema stupnju stručne osposobljenosti markacisti su svrstani u slijedeće skupine:

1. Markacist 

2. Markacist  voditelj

3. Markacist instruktor

Članak 9.

Markacist  je  član planinarske udruge koji ispuni uvjete propisane  člankom 7. On dobiva diplomu o završenom tečaju za markaciste i iskaznicu markacista.

Uvršten je u registar markacista PS-HB  pod određenim rednim brojem koji mu je upisan i u iskaznicu markacista.

Markacist ne smije samostalno označavati, uređivati i održavati planinarske putove, bez nazočnosti markacista voditelja.

 Iznimno, markacist  smije samostalno označavati, uređivati i održavati manje zahtjevne planinarske putove, uz obvezne konzultacije i obilazak i provjeru markirane staze od strane markacista voditelja.

Valjanost iskaznice markacista, Povjerenstvo produžuje na razdoblje od dvije godine, koliko traje period pripravničkog stažiranja.

Članak 10.

Markacist voditelj može postati registrirani markacist koji je nakon najmanje dvije godine od završenog tečaja za markaciste sudjelovao barem na 10 markacijskih akcija u koje se ubrajaju i one prije završenog tečaja za markaciste.

Markacist voditelj stječe pravo na značku MARKACIST PS HB.

Nakon stjecanja zvanja  markacist voditelj, valjanost iskaznice markacista Povjerenstvo produžuje na razdoblje od  pet godina.

Markacist voditelj  je osposobljen za  samostalno označavanje, uređivanje i održavanje  planinarskih  putova

Ako u markacijskoj akciji sudjeluje nekoliko markacista voditelja oni izabiru među sobom  onog koji predvodi tu akciju.

Članak 11.

Markacist instruktor može postati markacist voditelj stručno osposobljen prema programu Povjerenstva i uz suglasnost Upravnog odbora PS HB. 

Markacistom instruktorom može biti imenovan i iskusni planinar, sa dugogodišnjim planinarskim stažom, a koji se ističe svojim stručnim znanjem i vještinom u markiranju planinarskih putova i obilaznica.

Povjerenstvo određuje voditelje školovanja za instruktore markaciste iz redova postojećih instruktora.

Oni su dužni izraditi plan teorijskog i praktičnog dijela stručnog osposobljavanja na temelju usvojenog programa Povjerenstva.

Članak 12.

Znak markacista je okruglog oblika bijele podloge oivičene tankim zlatnim i crvenim rubom. Po unutrašnjem obodu znaka piše velikim slovima boje zlata PS HB u gornjem i MARKACIST u donjem dijelu.

Središnji dio omeđen je zlatnom kružnicom te plavim i zlatnim kružnim lukom. Unutar središnjeg kruga stilizirana je planina zelene boje i na njoj markacija.

Rubovi stilizirane planine, te crveni i bijeli rub markacije oivičeni su zlatnim crtama.

Značka markacista ima u cijelosti izgled znaka. Promjera je 30mm i emajlirana s prednje strane. Zadnja strana je zlatne boje i na njoj je otisnut broj.

Prava i dužnosti markacista

Članak 13.

Prava markacista su sljedeća:

– stručno usavršavanje za označavanje, uređivanje  i održavanje planinarskih  putova,

– uključivanja u rad Povjerenstva,

– podmirenje troškova prijevoza, noćenja i potrošnog materijala prilikom uređivanja

planinarskih putova, što ovisi o potrebama i  mogućnostima pojedinih planinarskih udruga ili PS H-B, .

Članak 14.

Dužnosti markacista su:

– sudjelovati na označavanju, uređivanju i održavanju planinarskih putova u skladu s

  programom planinarske  udruge čiji je član ili PS H-B,

 – pridržavati se pravila koja su propisana Priručnikom za markaciste i  Pravilnikom

   Povjerenstva,

 – sudjelovati na  seminarima i drugim oblicima stručnog usavršavanja,   

 – nositi iskaznicu markacista sa sobom pri svakoj markacijskoj akciji.

Članak 15.

Za svoj rad markacist odgovara matičnoj planinarskoj udruzi, Povjerenstvu i Planinarskom savezu Herceg-Bosne

Stručno osposobljavanje markacista

Članak 16.

Osnovno stručno osposobljavanje markacista provodi se  prema Programu Povjerenstva za planinarske putove PS HB,  na tečajevima za markaciste.

Tečaj se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a vode ga instruktori markacisti.

 Nakon teorijskog dijela, znanje polaznika tečaja provjerava se na testu.

Primjena teorijskog znanja provjerava se i  tijekom izvođenja praktičnog dijela pri kojem polaznici tečaja označavaju dio planinarskog puta.

Članak 17.

Tečajeve za markaciste organizira Povjerenstvo, a suorganizator je planinarska udruga na čijem se području djelovanja organizira tečaj.

Tečajevi se održavaju prema potrebama  planinarskih udruga na pojedinim područjima, a polaznici mogu biti  članovi svih planinarskih udruga učlanjenih u PS HB, kao i članovi planinarskih društava i udruga iz drugih planinarskih saveza.

Članak 18.

Troškove pohađanja tečaja snose sami polaznici ili matična planinarska udruga odnosno planinarski savez.

Članak 19.

Jedan od oblika stručnog osposobljavanja su i seminari koje održavaju instruktori Povjerenstva, instruktori drugih stručnih povjerenstvo PS HB, te druge stručne osobe izvan PS HB.

Članak 20.

Na tečaju za markaciste mogu sudjelovati i djelatnici javnih ustanova zaštićenih planinskih područja, parkova prirode, planinari učlanjeni u planinarske udruge drugih planinarskih saveza i  država kao i  ostale osobe uz odobrenje nadležnih tijela Saveza.

Povjerenstvo i planinarske udruge

Članak 21.

Markacisti su u matičnim planinarskim udrugama,  organizirani u povjerenstvoma, sekcijama odnosno grupama , što je određeno normativnim aktima pojedine planinarske udruge.  

Neki od navedenih organizacijskih oblika trebala bi imati svaka planinarska udruga učlanjena u PSHB. 

Povjerenstva, sekcije odnosno grupe u planinarskim udrugama  predvodi povjerenik,  koji svoju planinarsku udrugu predstavlja ujedno prema   Komisiji.

Članak 22.

Planinarske udruge organizirane prema članku 21. ovog Pravilnika mogu i izravno surađivati s Komisijom,

Članak 23.

Niti jedna planinarska udruga ne može biti trajno oslobođena obaveze održavanja planinarskih putova.

Članak 24.

Svaka planinarska udruga dužna je provoditi sljedeće:

– imenovati voditelja svoje povjerenstva, sekcije,odnosno grupe za planinarske putove i i  o tome obavijestiti Komisiju,

– popisati planinarske putove koje održava i o tome obavijestiti Komisiju,

– održavati planinarske putove za koje je zadužena,

– podnositi godišnji izvještaj o održavanju planinarskih putova Komisiji,

– evidentirati i arhivirati podatke o održavanju planinarskih putova,

– osnovati upisnik koji sadrži podroban opis planinarskog puta s oznakama križanja, tekstom svih putokaza i   zemljovidima s ucrtanim putovima, 

– surađivati s Komisijom prije trasiranja svakog novog planinarskog puta odnosno planinarske obilaznice,

– voditi popis markacista i evidentirati njihovo djelovanje,

– inicirati uključivanje svojih članova u markacijske aktivnosti i uputiti na tečaj za markaciste sve one koji  za  te aktivnosti imaju sklonost,  

– odazivati se na skupove markacista po pozivu Povjerenstva,

– zatražiti pomoć Povjerenstva ako iz bilo kojih razloga ne može izvršavati dužnosti iz ovog članka.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 26.

Markacist može izgubiti stečeno zvanje,  ako ne ispunjava dužnosti propisane člankom 14. Pravilnika, ako postupa suprotno  odredbama ovog Pravilnika, ili ako grubo prekrši odredbe Statuta ili Pravilnika matične udruge ili PS H-B.   Postupak oduzimanja statusa markacist, markacist voditelj i markacist instruktor  provodi Povjerenstvo .

Član planinarske udruge kojem je oduzet neki od naziva markacista ima pravo žalbe Upravnom odboru PS H-B,  u roku 15 dana od primitka pisane obavijesti.

Članak 27.

            Pravilnik o radu povjerenstva za planinarske putove, kao i izmjene i dopune Pravilnika,  donosi Upravni odbor PS H-B.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

Datum, 12. 5. 2012.                                                                            Predsjednik PS H-B

                                                                                                          _____________________

                                                                                                                   Dražen Pažin

//]]>