Pravilnik o radu Suda časti PS H-B

Statut Planinarskog saveza Herceg-Bosne
17. September 2018.
Pravilnik o radu povjerenstva za planinarske putove PS H-B
17. September 2018.

Pravilnik o radu Suda časti PS H-B

Na temelju članka 42. Statuta Planinarskog saveza Herceg Bosne, Skupština PSHB na sjednici održanoj 14. travnja 2002. godine, donosi

PRAVILNIK O RADU SUDA ČASTI PLANINARSKOG SAVEZA HB

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sud časti osnovan je u cilju zaštite i ugleda i interesa članica Planinarskog saveza Herceg Bosne /u daljem tekstu PS HB/

Članak 2.

Sud časti PS HB sastoji se od tri člana koji između sebe biraju predsjednika, a izabrani su na Skupštini PS HB.

   Članak 3.

Ovim se Pravilnikom propisuju stegovni prekršaji, odgovornost prekršitelja, stegovne kazne, tijek stegovnog postupka, kao i druga pitanja u svezi s nepoštivanjem odluka, zaključaka i propisa PS HB, kao i ponašanja pojedinaca koja narušavaju ugled i nanose štetu PS HB, kao i djelovanje koje nije u interesu utvrđene politike i stavova tijela PS HB.

Članak 4.

 Članice PS HB svojim pravilnicima uređuju pitanja stegovne odgovornosti. Izrečene mjere članice PS HB djeluju samo unutar te članice, što ne isključuje stegovnu odgovornost prekršitelja i po odredbama ovog Pravilnika.

Članak 5.

Pravilnik o radu Suda časti obvezuje sve članice PS HB, njihova tijela i pojedince, a posebno osobe koje obnašaju svoju dužnost u tijelima PS HB.

Članak 6.

Članice PS HB čine prekršaj ako je učinjen postupcima ili propustima njenih tijela ili odgovornih dužnosnika u tim tijelima, a prekršaj se odnosi na nepridržavanje ciljeva i zadaća utvrđenih u odredbama Statuta i općih akata PS BH koje su od zajedničkog interesa i važnosti za sprovođenje utvrđene planinarske politike članice i tijela PS HB.

Prekršaj svojim postupcima ili propustima čine i odgovorni dužnosnici i članovi u tijelima PS HB ako se ne pridržavaju donesenih odluka tih tijela ili djeluju u cilju njihovog nesprovođenja, čime narušavaju ugled PS HB, te postupaju protivno odredbama Statuta i općih akata PS HB.

Članak 7.

Planinarska društva i udruge i njezini članovi dužni su da pruže pomoć Sudu časti PS HB kada se takva pomoć traži.

Članak 8.

Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor PS HB imaju pravo zahtijevati pokretanje postupka odgovornih osoba i od Suda časti članica PS HB. Ukoliko članica PS HB odbija ili ne pokrene postupak u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, pokrenut će se postupak kod Suda časti PS HB.

POSTUPAK

Članak 9.

Prijavu Sudu časti PS HB mogu podnijeti: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Komisije PS HB na temelju prijava pojedinca-planinara, kao i upravni odbori članica PS HB. Članovi planinarskih društava i udruga PS HB podnose prijavu sudu časti u svojim društvima i udrugama.

Članak 10.

Po primitku prijave Sud časti PS HB prikuplja dokazni materijal , saslušava podnositelja prijave i prijavljenog, te eventualne svjedoke.

Članak 11.

 Ako Sud časti PS HB ustanovi da prekršaj ne postoji, prijava se odbacuje o čemu se pismeno obavještava  podnositelj prijave i prijavljeni. Ako Sud časti ustanovim da prekršaj postoji zakazuje javnu raspravu.

Članak 12.

Prijavljeni ne može biti pozvan na javnu raspravu prije nego je saslušan ili mu je omogućeno da se izjasni o navodima prijave.

Članak 13.

Sud časti nakon primitka prijave i saslušanja ili izjave prijavljenog može donijeti odluku o suspenziji obavljanja funkcije, odnosno zabrani sudjelovanja na sastancima i aktivnostima PS HB do konačne odluke.

Članak 14.

Ako se prijavljeni ne odazove na saslušanje odnosno raspravu Suda časti, saslušanje ili rasprava se odgađaju s tim da se postupak obnavlja u roku od 15 dana. Ukoliko se prijavljeni ni tada ne odazove, postupak će se provesti bez njegove prisutnosti.

Članak 15.

O tijeku rada Suda časti vodi se zapisnik koji mora sadržavati: vrijeme i mjesto održavanja sastanka, imena članova Suda Časti i ostalih prisutnih s naznakom u kojem svojstvu prisustvuju, te kratak sadržaj izjava. Zapisnik potpisuju članovi Suda časti, podnositelj prijave, prijavljeni i svjedoci.

Članak 16.

Svoje odluke Sud Časti donosi većinom glasova. U odluci mora biti navedeno: sastav Suda časti, ime i prezime podnosioca prijave, prijavljenog, opis prekršaja, vrata i visina izrečene kazne i odluka o pravu žalbe. Odluku potpisuje član Suda časti koji predsjedava.

K  A  Z  N  E

Članak 17.

Sud časti PS HB može izreći ove kazne:

–          opomena,

–          ukor,

–          zabrana obavljanja funkcija u tijelima PS HB od jedne do četiri godine,

–          zabrana obavljanja funkcija u tijelima članice PS HB do četiri godine,

–          privremeno isključenje iz članice PS HB, a za određeni period do dvije godine,

–          raspuštanje svih izabranih tijela članice PS HB ili određenog tijela, te postavljanje povjerenika.

Članak 18.

O pravomoćnim kaznama Suda časti PS HB obavještavaju se  sve članice PS HB.

Članak 19.

Žalba se podnosi u roku od 15 dana od prijema odluke Suda časti i to Skupštini PS HB. Žalbu odnosno prigovor na odluku Suda časti PS HB može podnijeti osoba protiv koje je vođen postupak, podnositelj prijave, kao i tijela navedena u članku 9. ovog Pravilnika.

Skupština PS HB može žalbu odbiti, usvojiti u pravcu žalbenih navoda i odluku preinačiti ili donijeti odluku da se predmet vrati Sudu časti radi ponovnog raspravljanja i odlučivanja.

Članak 20.

Ako se pojave nove činjenice ili dokazi koji nisu bili poznati za vrijeme vođenja postupka, može se postupak obnoviti. Prijedlog za obnovu postupka može se podnijeti u roku od godine dana od donošenja odluke.

Članak 21.

Skupština PS HB može oprostiti kaznu koju je donio Sud časti PS HB i to nakon izdržane najmanje polovine kazne. Molba za opraštanje kazne podnosi se Skupštini putem upravnog odbora, a prijedlog mora biti obrazložen za usvajanje ili odbijanje molbe.

Članak 22.

Predmet suda časti smatra se hitnim. Ako se prijava ne  podnese u roku od jedne godine od dana počinjenja prekršaja , prekršaj zastarijeva.

 Članak 23.

Evidenciju izrečenih kazni vodi tajnik PS HB. Izrečena mjera se briše iz evidencije ukoliko prekršitelj ne učini ponovni prekršaj u roku od dvije godine od dana izdržane kazne.

T  R  O  Š  K  O  V  I

              Članak 24.

Troškovi suda časti  PS HB padaju na teret proračuna PS HB.

ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 25.

Skupština i Upravni odbor PS HB ovlašteni su tumačiti odredbe ovog Pravilnika.

Članak 26.

Članice PS HB trebaju donijeti svoje pravilnike suda časti koji ne mogu biti u suprotnosti s osnovnim postavkama ovog Pravilnika. Ukoliko članice PS HB ne donesu svoj pravilnik primjenjivat će se odredbe Pravilnika Suda časti PS HB.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine PS HB.

                                                                                                            Predsjednik

//]]>