Pravilnik o zvanjima i kriterijima za stjecanje zvanja u alpinizmu PSHB

Temeljem članka 20., stavak 1., alineja 2. Statuta Planinarskog saveza Herceg Bosne, Skupština Planinarskog saveza Herceg Bosnedd.mm.gggg. godine donosi:

PRAVILNIK O ZVANJIMA I KRITERIJIMA ZA STJECANJE ZVANJA U ALPINIZMU

PLANINARSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

I              OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Organizaciju alpinističke djelatnostiu Planinarskom savezu Herceg Bosne (u daljnjem tekstu:PS HB) provodi Povjerenstvoza alpinizam PS HB (skraćeno:PA, u daljnjem tekstu:Povjerenstvo).

Članak 2.

Povjerenstvo djeluje u skladu sa Statutom PS HB, ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: Pravilnik), odlukama, smjernicama i preporukama Skupštine PS HB, odlukama iuputama Upravnog odboraPS HB ismjernicama Zbora alpinista, a u interesujačanja alpinističke djelatnosti u PS HB.

Skupština PS HB razmatra i prihvaća izvješća o radu Povjerenstva, donosi pravilnik Povjerenstva, donosi Pravilnik o zvanjima i kriterijima za stjecanje zvanja u alpinizmu, Pravilnik o sustavu, uvjetima i organizaciji natjecanja u alpinističkim disciplinama i ostale akte kojima se regulira alpinistička djelatnost u PS HB.

II             ALPINISTIČKAPREDZVANJAI ALPINISTIČKA ZVANJA U PS HB

Članak 3.

Alpinistička predzvanja u PS HB su:

1.         Kandidat za ljetnu alpinističku školu (do upisa u školu)

2.         Kandidat za mlađeg alpinistu pripravnika (polaznik ljetne alpinističke škole)

Alpinistička zvanja u PS HB su:

1.         Mlađi alpinist pripravnik (završena ljetna alpinistička škola),

2.         Kandidat za starijeg alpinistu pripravnika (polaznik zimske alpinističke škole),

3.         Stariji alpinist pripravnik (završena ljetna i zimska alpinistička škola),

4.         Kandidat za alpinistu(završen program alpinističke škole i stečeni preduvjeti za polaganje ispita za zvanje Alpinist),

5.         Alpinist,

6.         Kandidat za instruktora alpinizma (završen program škole za instruktora alpinizma i preduvjeti za polaganje ispita za zvanjeInstruktor alpinizma),

7.         Instruktor alpinizma.

Pojam alpinistička škola se odnosi na školu uspostavljenu prema Programu rada alpinističkih škola PS HB.

U tekstovima se osobe navode isključivo u muškom rodu. Tako su pisani isključivo iz praktičnih razloga, a ne kao znak diskriminacije ženskog dijela populacije. Iako naveden kao muški, rod u tekstovima je neutralan i podrazumijeva oba spola.

Alpinistička predzvanja

Članak 4.

Kandidat za ljetnu alpinističku školu je svaka osoba koja zadovoljava sljedeće minimalne opće uvjete za upis:

–          najmanje 15 godina starosti, a za malodobne kandidate pismeni pristanak roditelja ili staratelja.

–          završena osnovna škola,

–          završena opća planinarska škola ili pisana preporuka alpinističke jedinice/planinarske udruge,

–          fizičko i psihičko zdravlje (obvezna procjena voditelja škole),

–          psihofizička kondicija (obvezna procjena voditelja škole),

–          članstvo u alpinističkoj jedinici/planinarskoj udruzi.

Osim minimalnih općih uvjeta, minimalni posebni uvjeti mogu uključivati poznavanje planinarskih znanja i vještina, kao i planinarsko iskustvo.

Članak 5.

Kandidat za mlađeg alpinistu pripravnika je polaznik ljetne alpinističke škole i to u svojstvu:

–          polaznika Početne ljetne alpinističke škole, ili

–          polaznika Napredne ljetne alpinističke škole.

PolaznikNapredne ljetne alpinističke škole, osim uvjeta iz članka 4. Pravilnika, mora imati završenu i početnu ljetnu alpinističku školu.

Polaznik Napredne ljetne alpinističke škole može biti i bilo koja osoba koja zadovoljava kriterije iz članka 4. Pravilnika, bez mogućnosti stjecanja zvanja Mlađi alpinist pripravnik dok ne položi Početnu ljetnu alpinističku školu.

Alpinistička zvanja

Članak 6.

Mlađi alpinist pripravnik osim uvjeta iz članka 4. Pravilnika, je osoba sa završenom Ljetnom alpinističkom školom.

Članak 7.

Kandidat za starijeg alpinistu pripravnika osim uvjeta iz članka 4. Pravilnika, u pravilu može biti Mlađi alpinist pripravnik, polaznik Zimske alpinističke škole i to u svojstvu:

–          polaznika Početne zimske alpinističke škole, ili

–          polaznika Napredne zimske alpinističke škole.

Polaznik Početne zimske alpinističke škole može biti i bilo koja osoba koja zadovoljava kriterije iz članka 4. ovog Pravilnika, bez mogućnosti stjecanja zvanjaStariji alpinist pripravnik dok ne položi Početnu ljetnu alpinističku školu.

Polaznik Napredne zimske alpinističke škole može biti i bilo koja osoba koja zadovoljava kriterije iz članka 4. ovog Pravilnika, bez mogućnosti stjecanja zvanja Stariji alpinist pripravnik dok ne položi Ljetnu alpinističku školu i Početnu zimsku alpinističku školu.

Članak 8.

Stariji alpinist pripravnik osim uvjeta iz članka 4. Pravilnika, je osoba sa završenom ljetnom alpinističkom školom i zimskom alpinističkom školom.

Članak 9.

Kandidat za alpinistu je punoljetna osoba koja je završila program alpinističke škole, odnosno Stariji alpinist pripravnik i stekla uvjete za polaganje ispita za zvanje Alpinist, te podnijela prijavu za polaganje završnog ispita za zvanje alpinist.

Preduvjeti za stjecanje zvanja Kandidat za alpinistu su definirani Uvjetima za pristupanje ispitu za stjecanje zvanja alpinist PS HB, koji su sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 10.

                Alpinist može postati Kandidat za alpinistučlan PS HB kojije položio stručni ispit za alpinistu pred ispitnom komisijom.

Članak 11.

Kandidat za instruktora alpinizma je alpinist koje je ispunio posebne uvjete iz Uvjeta za pristupanje ispitu za instruktore alpinizma i obnovu licenci instruktora alpinizma PS HB, te podnio prijavu za polaganje završnog ispita za instruktora alpinizma.

Kandidat za instruktoraalpinizma mora imati i pisanu preporuku instruktora alpinizma za vrijeme provedeno nastažiranjuu školama alpinizma.

Članak 12.

Instruktor alpinizma može postati Kandidat za instruktora alpinizma član PS HB koji je položio stručni ispit za instruktora alpinizma pred ispitnom komisijom.

Licenciranje instruktora alpinizma vrši se sukladno Uvjetima za pristupanje ispitu za instruktore alpinizma i obnovu licenci instruktora alpinizma PS HB, koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

III            OSOBNI PENJAČKI KARTON

Članak 13.

Osobni penjački karton (dalje: OPK) je propisani obrazac za vođenje evidencije o alpinističkim usponima i vodi se na osobno ime, a sastoji se od općih podataka o penjaču i posebnih podataka o usponima.

Opći podaci OPK su:

–          ime i prezime penjača,

–          datum rođenja,

–          članstvo u alpinističkoj jedinici/planinarskoj udruzi,

–          datum i mjestozavršene Ljetne alpinističke škole,

–          datum i mjesto završene Zimske alpinističke škole,

–          datum i mjesto stjecanja zvanja Alpinist,

–          oznaka godine na koju se odnosi penjački karton.

Posebni podaci OPK su:

–          naziv planine ili područja u kojemu je smjer ispenjan,

–          naziv smjera,

–          datum ispenjanog smjera,

–          ime partnera i mjesto u navezu,

–          vrstu smjera,

–          dužinu smjera,

–          ocjenu smjera,

–          vrijeme penjanja,

–          nadmorsku visinu izlaza,

–          karakteristike uspona,

–          vremenski uvjeti – opisno.

Unos podataka u OPK vrši se odmah nakon uspona vodeći računa o ažurnosti i objektivnosti unesenih podataka.

Posebni podaci o usponima bitni za ispunjenje uvjeta za stjecanje zvanja Alpinist i Instruktor alpinizma, prihvaćaju se uz ovjeru istih koju vrši odgovorna osoba alpinističke jedinice/planinarske udruge u kojoj je penjač učlanjen ili voditelj škole alpinizma, a nakon provedenog dokaznog postupka.

IV           PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak14.

Tumačenje Pravilnika daje Povjerenstvo za statutarnu, kadrovsku inormativnu djelatnost PS HB.

Članak15.

Svi do sada doneseni provedbeni akti koji su u skladu odredbamaovog Pravilnika ostaju na snazi,a u koliko su u suprotnosti, moraju biti usklađenis odredbama Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak16.

Postojeća zvanja u alpinizmu koja su članovi Alpinističkih jedinica PS HB do sada ostvarili će proći postupak nostrifikacije čim će se potvrditi odgovarajući status i zvanje u skladu sa ovim Pravilnikom.

Dok se ne steknu uvjeti za rad u okviru punog kapaciteta Povjerenstva za alpinizam PS HB, operativne poslove će obavljati Upravni odbor PS HB.

Članak 17.

                Sastavni dio ovog Pravilnika su:

–          Uvjeti za pristupanje ispitu za stjecanje zvanja Alpinist PS HB, i

–          Uvjeti za pristupanje ispitu za stjecanje zvanja Instruktor alpinizma i obnovu licenci instruktora alpinizma PS HB,

–          Obrazac OPK –Osobni penjački karton.

Članak18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja iobjavljivanja na službenim stranicama PS HB.

Predsjednik Skupštine  PS HB

Mirko Matijević

                       NAPOMENA! PRAVILNIK JE USVOJIO UPRAVNI ODBOR U FORMI PRIJEDLOGA ZA SKUPŠTINU

//]]>