Pravilnik povjerenstva za alpinizam PSHB

Temeljem članka 20., stavak 1., alineja 2. Statuta Planinarskog saveza Herceg Bosne, Skupština Planinarskog saveza Herceg Bosnedd.mm.gggg. godine donosi:

PRAVILNIK POVJERENSTVA ZA ALPINIZAM

PLANINARSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

I              OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Organizaciju alpinističke djelatnostiu Planinarskom savezu Herceg Bosne (u daljnjem tekstu:PS HB) provodi Povjerenstvoza alpinizam PS HB (skraćeno:PA, u daljnjem tekstu:Povjerenstvo).

Članak 2.

Povjerenstvo djeluje u skladu sa Statutom PS HB, ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: Pravilnik), odlukama, smjernicama i preporukama Skupštine PS HB, odlukama iuputama Upravnog odboraPS HB ismjernicama Zbora alpinista, a u interesujačanja alpinističke djelatnosti u PS HB.

Skupština PS HB razmatra i prihvaća izvješća o radu Povjerenstva, donosipravilnik Povjerenstva, donosi Pravilnik o zvanjima i kriterijima za stjecanje zvanja u alpinizmu, Pravilnik o sustavu,uvjetima iorganizacijinatjecanja u alpinističkim disciplinama i ostale akte kojima se regulira alpinistička djelatnost u PS HB.

II             ALPINISTIČKE JEDINICE I ALPINISTIČKA ZVANJA U PS HB

Članak 3.

Alpinistička djelatnost u PS HB ostvaruje se u alpinističkim jedinicama (u daljnjem tekstu: AJ), ito u:

–          alpinističkim klubovima (u daljnjem tekstu: AK),

–          alpinističkim odsjecima (u daljnjem tekstu: AO),

–          alpinističkim sekcijama (u daljnjem tekstu: AS).

Alpinistička zvanja u PS HB su definirana Pravilnikom o zvanjima i kriterijima za stjecanje zvanja u alpinizmu.

U tekstovima se osobe navode isključivo u muškom rodu. Tako su pisani isključivo iz praktičnih razloga, a ne kao znak diskriminacije ženskog dijela populacije. Iako naveden kao muški, rod u tekstovima je neutralan i podrazumijeva oba spola.

Članak 4.

AK je AJ-a sa svojstvom pravne osobe i član je PS HB. Članovi AK-a mogu biti osobe pobrojane u članku 3., stavak 2. ovog Pravilnika.

Uvjet za osnivanje iaktivnu opstojnost AK-a su najmanje 2 članasa zvanjemAlpinist i 2 člana sa zvanjemStariji alpinist pripravnik sa završenom alpinističkom školom koju je verificiraloPovjerenstvo.

AK ima predsjednika koji je njegov službeni predstavnik i članPovjerenstva.

Članak 5.

AO je organizacijska jedinica planinarske udruge koja je članPS HB. Članovi AO-a mogu biti osobe pobrojane u članku 3., stavak 2. ovog Pravilnika.

Uvjet za osnivanje iaktivnu opstojnost AO-a je najmanje jedan član sa zvanjem Alpinisti2 člana sa zvanjem Stariji alpinist pripravnik sa završenom alpinističkom školom koju jeverificiraloPovjerenstvo.

AO ima pročelnika koji je njegov službeni predstavnik ičlanPovjerenstva.

Članak 6.

AS je organizacijska jedinica planinarske udruge koja je članPS HB. Uvjet za osnivanje iaktivnu opstojnost AS-a jenajmanje jedan član minimalnoMlađi alpinist pripravnik sa završenom alpinističkom školom koju je verificiraloPovjerenstvo.

AS djelujepod mentorstvom Povjerenstva, nekog AK-a ili AO-a (iz članaka 4. i. 5.), a pod njom se smatra stručna, savjetodavna, organizacijska, financijska ili druga pomoć u skladu s potrebama, mogućnostima i međusobnim dogovorima Povjerenstva i AJ-a. AS nemavlastitog predstavnika u Povjerenstvu, niti može provoditi bilo koji oblik školovanja kandidata za alpiniste pripravnikebez mentorstvaPovjerenstva.

Članak 7.

Djelovanje AJ-a u PS HB mora bitiu skladu sa Statutom PS HB, Pravilnikom Povjerenstva i svim važećim aktima Povjerenstva.

AJ je prilikom osnivanja obvezna Povjerenstvudostaviti zapisnik s osnivačke skupštine i popis dužnosnika, te svake godineizvršiti registraciju pri Povjerenstvu, na način koji je određen u aktima Povjerenstva.

III            CILJEVI I NAČINI DJELOVANJA

Članak 8.

Povjerenstvo djeluje s ciljem ostvarivanja uvjeta za daljnji razvoj alpinizma u BiH, skrbeći posebno za školovanje, tenove imlade naraštaje. Ciljevi djelovanja su i jačanje međunarodne suradnje, predstavljanje BiH alpinizma široj javnosti, te stvaranje pozitivnog imidža i percepcije javnosti o alpinističkoj djelatnosti.

Članak 9.

Povjerenstvo:

–          usmjerava, usklađuje inadgleda rad AJ-a,

–          predlaže pročelnika i zamjenika pročelnika Povjerenstva Skupštini PS HB koja ih imenuje,

–          izvješćuje Skupštinu PS HB o svojem radu,

–          pomaže ibrine se o redovitoj organizaciji alpinističkih škola,

–          donosi program alpinističke škole,

–          potvrđuje razrađeni program alpinističke škole prije njenog početka u AK-ima iAO-ima,

–          potvrđuje godišnje licence alpinističkih instruktora,

–          službenim uvjerenjem (diplomom) potvrđuje da je polaznik završio alpinističku školu,

–          brine se o sigurnosnim pitanjima alpinističke djelatnostiu PS HB,

–          redovito organizira ispite za nazive ”alpinist” i ”instruktor alpinizma”,

–          vodi evidenciju alpinističkih jedinica, alpinista iinstruktora alpinizma u PS HB,

–          organizira ili pomaže pri organiziranju aktivnosti poput logora, tečajeva, seminara iekspedicija,

–          osigurava osnovna godišnja financijska sredstva iz proračuna PS HB, te pronalazi dodatna sredstva za svoje akcije,

–          raspisuje interne natječaje za subvencioniranje projekata iz svojih sredstava,organizira natjecanja,

–          obavlja idruge poslove bitne za ostvarenje ciljeva iz članka 8.

–          planira i rukovodi izgradnju tehničkih objekata: ViaFerrata, otvorenih i zatvorenih penjališta (na prirodnim i umjetnim stijenama), tirolske priječnice i slične objekte.

Članak 10.

Povjerenstvo u svrhu rješavanja određenih zadaća može osnivati privremena radna tijela – radne skupine, koje mogu biti sastavljene iod nečlanovaPovjerenstva. Povjerenstvo i raspušta navedena radna tijela.Postupak za osnivanje i raspuštanje radnih tijela Povjerenstvo pokreće na temelju pisane odluke.

Članak 11.

Povjerenstvo u svrhu ostvarenja nabrojanih u Članku 9. i10. prema potrebi surađuje s nadležnim tijelima PS HB,te drugim domaćim iinozemnim organizacijama i pravnim i fizičkim osobama u skladu s člankom 2.

IV           ČLANOVI, OBVEZE I PRAVA

Članak 12.

Članovi Povjerenstva su pročelnik Povjerenstva (u daljnjem tekstu: Pročelnik), zamjenik pročelnika (u daljnjem tekstu:Zamjenik) ipredstavnici svih AK-a iAO-a u PS HB.

Članak 13.

Operativne poslove Povjerenstvo obavlja putem Upravnog odbora Povjerenstva za alpinizam PS HB. Upravni odbor Povjerenstva sačinjavaju Pročelnik, Zamjenik inajmanje 3 člana koje bira Povjerenstvo. Smjenu i imenovanje bilo kojeg člana Upravnog odbora Povjerenstva donosi Povjerenstvo na prijedlog pročelnika za vrijeme trajanja mandata.

Članak 14.

Odluku o prijedlogu Pročelnika Povjerenstva na izbornoj skupštini donosi izborno tijelo sastavljeno od po jednog predstavnika svih aktivnih AK-a iAO-a koji su izvršili registraciju pri Povjerenstvu (iz članka 16.), pri čemu odluku donose natpolovičnom većinom glasova.

Pročelnik se predlaže na rok od četiri godine, može biti ponovno predložen, a imenuje ga Skupština PS HB.

I prije isteka ovoga roka Povjerenstvo može na prijedlog natpolovične većinečlanova izbornog tijela predložiti opoziv Pročelnika iSkupštiniPS HB predložiti novog kandidata.

I prije isteka ovoga roka Povjerenstvo može na prijedlog natpolovične većine članova izbornog tijela zahtijevati opoziv Pročelnika i Skupštini PS HB predložiti novog kandidata, na način da natpolovična većina članova Povjerenstva dostave zahtjev za opoziv u pismenoj formi.

Članak 15.

Zamjenik pročelnika obavlja dužnost pročelnika za vrijeme njegove spriječenosti uobavljanju dužnosti.

Zamjenik se predlaže na rok od četiri godine, može biti ponovo predložen, a imenuje ga Skupština PS HB.

I prije isteka ovoga roka Povjerenstvo može na prijedlog natpolovične većine članova izbornog tijela zahtijevati opoziv Zamjenika i Skupštini PS HB predložiti novog kandidata, na način da natpolovična većina članova Povjerenstva dostave zahtjev za opoziv u pismenoj formi.

Članak 16.

Obveze predstavnika AJ-a su:

–          aktivno sudjelovatiu radu Povjerenstva,

–          jednom godišnje, a najkasnije do 15. 12. tekuće godine dostaviti pročelniku popunjen registracijski obrazac zanarednu godinu. AJ-e kojina ovaj način ne izvrši godišnju registraciju pri Povjerenstvu, neće se smatrati aktivnomAJ-om, čime gube pravo sudjelovanja u radu iakcijama Povjerenstva.

–          jednom godišnje, a najkasnije do 01. 12. tekuće godine dostaviti pročelniku iscrpan izvještaj o radu matičneAJ-e u toj godini,

–          jednom godišnje, a najkasnije do 15.12. tekuće godine dostaviti pročelniku iscrpan plan rada matične AJ-e unarednoj godini,

–          odazvati se na svaki poziv na sastanak Povjerenstva (bilo osobno, bilo da se pozivu odazove pismeno opunomoćenipredstavnik matične AJ-e),

–          po potrebi posredovatiu komunikaciji između članova matične AJ-e iPovjerenstva,

–          u Povjerenstvu zastupati interese matične AJ-e,

–          o radu Povjerenstva redovito izvješćivati članove matične AJ-e.

Članak 17.

Obveze pročelnika su:

–          najkasnije do 5. 12. tekuće godine izraditi privremeni izvještaj o radu u tekućoj godiniidostavi ga Uredu PS HB,

–          jednom godišnje, a najkasnije do 15. 1 . dostaviti Skupštini PS HB iscrpan izvještaj o raduPovjerenstva u prošloj godini,

–          jednom godišnje, a najkasnije do 31. 12. tekuće godine dostaviti Skupštini PS HB iscrpan plan rada Povjerenstva unarednoj godini,

–          jednom godišnje, a najkasnije do 15. 09. tekuće godine dostaviti Skupštini PS HB okvirni plan sudjelovanja iorganiziranja sportskih natjecanja u zemljiiinozemstvu u narednoj godini,

–          da o radu Upravnog odbora Povjerenstva, te odlukama UOPS HB i Skupštine PS HB povezanim s radom Povjerenstva redovno izvješćivati članove Povjerenstva,

–          predsjedati sastancima Povjerenstva iZborom alpinista,

–          aktivno sudjelovati u radu Povjerenstva i po potrebi obrazlagati izvještaj iplan rada Skupštini PS HB,

–          predstavljatii zastupati interese alpinističke zajednice u PS HB idrugdje, na način propisan Statutom i odlukama tijela PS HB (UO PS HB i Skupština PS HB),

–          brinuti se za cjelovito i dosljedno provođenje svih odredbi Pravilnika.

Članak 18.

Svaki članPovjerenstva ima pravo glasa pri odlučivanju na sastancima Povjerenstva, pri čemu zamjenik u skladu s njegovomdužnošću iz članka 15. može glasati isključivo umjesto pročelnika.

V             ALPINISTIČKO ŠKOLOVANJE

Članak 19.

Alpinističko školovanje jedna je od osnovnih zadaća istalnih obveza Povjerenstva, a odvija se u skladu s Općim programom školovanja u PS HB, prema posebnom Programu školovanja Povjerenstva, odnosno u skladu s razrađenimregulativnim inormativnim aktima iz članka 21. ovog Pravilnika.

Alpinističke škole u okviru Povjerenstva mogu organiziratisamo AJ-e u PS HB prema razrađenom programu koji je potvrdilo Povjerenstvo isamo s instruktorima alpinizma.

Iznimno, do stvaranja punih uvjeta za rad Povjerenstva, alpinističke škole u okviru Povjerenstva mogu organizirati i planinarske udruge u PS HB prema razrađenom programu koje je potvrdilo Povjerenstvo i samo s instruktorima alpinizma.

VI           PRAVILNIK, POSLOVNICI, UPUTE I PREPORUKE

Članak 20.

Povjerenstvo predlaže Pravilnik, a donosi ga Skupština PS HB. Povjerenstvo predlaže iizmjene idopune Pravilnika, a donosi ih Skupština PS HB.

Članak 21.

Povjerenstvo uz suglasnost Upravnog odboraPS HB donosi neodređen broj regulativnih inormativnih akata u obliku javno dostupnihpravilnika, poslovnika, programa, preporuka i uputa kojima određuje:

–          definicije i norme alpinističke djelatnosti(klasifikacija uspona, discipline istilovi penjanja, načini ocjenjivanjauspona),

–          sigurnosne norme u alpinizmu,

–          način organiziranja i program alpinističke škole, uvjete za pohađanje škole,

–          način organiziranja i sadržaj ispita za nazive ”mlađi alpinist pripravnik” i ”stariji alpinist pripravnik”,

–          uvjeteza pristupanje ispitu, kriterije za uspješno položen ispit,

–          način organiziranja isadržaj ispita za naziv ”alpinist”, uvjete za pristupanje ispitu, kriterije za uspješno položen ispit,

–          način organiziranja iprogram instruktorskog seminara, uvjete za pohađanje seminara,

–          način organiziranja isadržaj ispita za naziv ”instruktor alpinizma”, uvjete za pristupanje ispitu, kriterije zauspješno položen ispit, način dodjeljivanja licence, te uvjete za produženje licence,

–          obveze iprava nositelja naziva,

–          način organiziranja natjecanja, a po potrebiipravila natjecanja,

–          način raspisivanja internih natječaja,

–          ostala pravila inorme za ostvarivanje alpinističke djelatnostiu PS HB.

VII          SASTANAK POVJERENSTVA ZA ALPINIZAM l UPRAVNOG ODBORA PAPS HB

Članak 22.

Sastanak Povjerenstva saziva pročelnik najmanje jednom godišnje, a sastanak Upravnog odbora PAPS HB prema potrebi.

Pročelnik saziva sastanke ina prijedlog najmanje polovice svih Članova Povjerenstva u roku od mjesec dana od datuma predaje prijedloga. Ako pročelnik ne sazove sastanke u ovom roku, mogu ih sazvati bilo koji članovi Povjerenstva.

Članak 23.

Svi članovi Povjerenstva i Upravnog odbora PA pojedinačno moraju biti pozvani na sastanke pismenim putem ili putem elektroničke pošte barem 14 dana prije početka sastanaka.

Poziv mora sadržavati mjesto i vrijeme održavanja te prijedlog dnevnog reda sastanka.

Pozive putem Ureda PS HB šalje sazivatelj sastanaka poštom ili elektroničkom poštom na adrese pojedinih AJ-a i može ih javno objaviti na službenim internetskim stranicama Povjerenstvai PS HB.

Članak 24.

Ako svi članovi Povjerenstva ili Upravnog odbora PA nisu prisutni na mjestu početka u vrijeme početka sastanaka, sastanak se odgađa za 30 minuta nakon čega počinje ako je prisutno najmanje polovica svih članova.

Članak 25.

Sastancima predsjeda pročelnik, u njegovoj odsutnosti zamjenik, a u njihovoj odsutnosti prisutni članovi Povjerenstva među sobom biraju predsjedavajućega člana

Članak 26.

Povjerenstvo i Upravni odbor PA odluke donose usuglašavanjem, a u slučaju da se ne može postići suglasnost, odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Prilikom donošenja odluka ravnopravno se uzimaju u obzir i pisani stavovi članova koji nisu u mogućnosti sudjelovati na sastanku, a kojipoštom ili elektroničkom poštom pristignu najkasnije sedam dana nakon objave zapisnik sa sastanka. Da bi se ovakvo očitovanje smatralo važećim članovi su dužni unaprijed najaviti da ne mogu doći na sastanak.

Komunikacija elektroničkom poštom mora uključivati sve članove Povjerenstva i Upravnog odbora PA.

VIII         ZBOR ALPINISTA

Članak 27.

Zbor alpinista (u daljnjem tekstu: Zbor) je skup svih članova svih AJ-a, na kojem se donose glavne smjernice alpinističke djelatnosti u PS HB za višegodišnje razdoblje.

Članak 28.

Povjerenstvo saziva Zbor prema potrebi, a najmanje jednom u dvije godine. Povjerenstvo saziva Zbor i na prijedlog polovice svih članova svih AJ-a u roku od mjesec dana od datuma predate pisanog prijedloga.

Članak 29.

Zborom predsjeda pročelnik, u njegovoj odsutnosti zamjenik, a u njihovoj odsutnosti prisutni članovi Povjerenstva među sobom biraju predsjedavajućega člana.

Članak 30.

Zbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova. Pravo glasa pri odlučivanju na Zboru imaju samo sudionicis nazivom ”alpinist” i ”instruktor alpinizma”.

IX            ODNOSI S JAVNOŠĆU

Članak 31.

Rad Povjerenstva je javan. Povjerenstvo iznimno može odlučitio tajnosti pojedinog sastanka.

Članak 32.

Osnovno islužbeno sredstvo informiranja javnosti je internetska stranica Povjerenstvakojoj se pristupa sa službenihinternetskih stranica PS HB. O svom radu Povjerenstvo obavještava planinarsku javnost i putem službenog glasila PS HB.

X             PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Tumačenje Pravilnika daje Povjerenstvo za statutarnu, kadrovsku inormativnu djelatnost PS HB.

Članak 34.

Svi do sada doneseni akti AJ-a koji su u skladu odredbama Pravilnika Povjerenstva ostaju na snazi,a u koliko su u suprotnosti, moraju biti usklađenis odredbama Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 35.

Postojeće AJ-e zadržavaju svoj status alpinističkog kluba, alpinističkog odsjeka i alpinističke sekcije najdulje godinu dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika u kojem roku moraju ispuniti uvjete opstojnosti iz članka 4., 5. i 6. ovog Pravilnika.

Dok se ne steknu uvjeti za rad u okviru punog kapaciteta Povjerenstva za alpinizam PS HB, operativne poslove će obavljati Upravni odbor PS HB.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja iobjavljivanja na službenim stranicama PS HB.

Predsjednik Skupštine  PS HB

   Mirko Matijević

NAPOMENA! PRAVILNIK JE USVOJIO UPRAVNI ODBOR U FORMI PRIJEDLOGA ZA SKUPŠTINU

//]]>