Statut Planinarskog saveza Herceg-Bosne

Pravilnik povjerenstva za alpinizam PS HB
17. September 2018.
Pravilnik o radu Suda časti PS H-B
17. September 2018.

Statut Planinarskog saveza Herceg-Bosne

Temeljem  članka 12. i 14. Zakona o udrugama  i fondacijama građana (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 45/02),  Skupština   Planinarskog saveza  Herceg-Bosne   na svojoj sjednici, održanoj   24. 2. 2018.  godine,   donosi

STATUT

PLANINARSKOG SAVEZA HERCEG-BOSNE

I.                   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Planinarskog saveza  Herceg-Bosne  (u daljnjem tekstu Savez) utvrđuju se ciljevi i sadržaj aktivnosti,  međusobne obveze i prava  članica Saveza , a osobito:

–          naziv, sjedište i područje na kojem  Savez   djeluje,

–          svrhu i programske ciljeve, te djelatnost  Saveza,

–          uvjete i način učlanjenja u Savez, te prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članica,

–          upravljačka tijela  Saveza, način njihovog  izbora, uvjete i način opoziva, trajanje

      mandata, način odlučivanja i odgovornosti,

–          način donošenja odluka o prestanku rada  Saveza,

–          način stjecanja, korištenja i raspolaganja novčanim sredstvima Saveza,

–          javnost rada Saveza,

–          način donošenja Statuta Saveza, te njegovih izmjena i dopuna,

–          način zastupanja i predstavljanja  Saveza,

–          oblici i način dodjele priznanja i nagrada,

–          stegovne mjere i odgovornost.

Članak 2.

Savez je samostalna,  nestranačka, nepolitička, društvena organizacija, nastala na temelju dragovoljnosti , a koja okuplja,  sukladno Zakonu,  registrirana planinarska društva, udruge planinara, planinarske klubove,  klubove, udruge i organizacije  koji se bave specijalističkim planinarskim djelatnostima, stanice i klubove gorske službe spašavanja, gradske i regionalne planinarske organizacije i asocijacije, udruge  i druge organizacije građana koje su u svojim programskim osnovama opredijeljene za zaštitu i očuvanje prirode i okoliša, kao i sve druge srodne asocijacije i organizacije ( u daljnjem tekstu –članice ), koje prihvaćaju ovaj Statut i programske osnove rada Saveza.

Koordinacijom  i usmjeravanjem rada svojih članica, pridonosit će ostvarivanju općih i posebnih interesa u oblasti popularizacije organiziranog boravka u planinama, u cilju aktivnog i kreativnog odmora, rekreacije i sporta, razvijanja i unaprjeđenja zaštite prirodnog okoliša, upoznavanje i promicanje vrijednosti  prirodnih osobitosti i rijetkosti i njihove zaštite, promidžbu kulturnih i povijesnih znamenitosti,  te stvaranje povoljnih uvjeta za unaprjeđenje i omasovljenje planinarske djelatnosti.

Savez je:

– programski i idejni sljednik hrvatskih planinarskih organizacija u Bosni i Hercegovini, u periodu od 1892.-1945. godine,

– jednakopravni programski sljednik planinarskog saveza Bosne i Hercegovine od 1946.do 1992. godine,

– samostalni i jednakopravni nosilac planinarskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini  periodu od  1995. do 2017. godine, te

– punopravni član, i zajedno sa Planinarskim savezom Republike Srpske i Planinarskim savezom Federacije Bosne i Hercegovine, osnivač Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine od 14.5 2017. godine.

Članak 3.

U ostvarivanju poslova i zadataka, Savez potiče i sudjeluje u aktivnostima odgojnog, edukativnog i humanitarnog karaktera, a svojim radom na razvijanju kulture boravka u prirodi i svestranom humanom i kreativnom odnosu prema prirodi pridonosi gospodarskom i općedruštvenom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine u zemlji i svijetu.

Posebnu pozornost Savez će posvetiti  osposobljavanju članstva i školovanju kadrova  kroz organiziranje tečajeva, predavanja, seminara, škola,  javnih demonstracija svoga rada, organiziranje natjecanja i sudjelovanja  na natjecanjima više razine, te organiziranju smotri, zborova  susreta i dana planinara, kao i kroz druge prikladne aktivnosti.

II.                NAZIV, SJEDIŠTE I DJELOKRUG RADA  SAVEZA

Članak 4.

            Puni naziv Saveza glasi:  Planinarski Savez  Herceg-Bosne

            Skraćeni naziv Saveza  glasi: PS H-B

            Puni naziv Saveza na engleskom jeziku glasi: Mountaineering union of Herzeg-Bosnia

            Skraćeni naziv Saveza na engleskom jeziku glasi: MU H-B

            Sjedište Saveza  je: u  Mostaru, na adresi : Stjepana Radića 76 b,  88000 Mostar, BiH                

Članak 5.

            Područje djelovanja Saveza je  prvenstveno teritorij Federacije Bosne i Hercegovine, a sukladno pozitivnim zakonskim propisima i  svojim mogućnostima.

Članak 6.

Savez ima svojstvo pravne  osobe, sa pravima, obvezama i odgovornostima koje potječu iz Ustava Federacije BiH, Zakona o udrugama i fondacijama, Zakona o sportu, ovog Statuta, kao i drugih pozitivnih zakonskih akata.

Članak 7.

Programski ciljevi i djelatnosti Saveza  su:

–          sustavno stvaranje  uvjeta za razvoj i unaprjeđenje organiziranog djelovanja u svim granama i disciplinama planinarstva (planinarstvo, izletništvo, ekspedicionizam, alpinizam, speleologija, turno skijanje, visokogorstvo, potraga i spašavanje u planini, planinarska orijentacija, sportsko i ledničko penjanje, planinsko trčanje,  vodička služba, itd.),

–          sustavno propagiranje i organiziranje odlaska i boravka u planinama,

–          sustavno organiziranje, poticanje i izvođenje stučnih obuka  i edukacija za svoje članstvo, u cilju sigurnog, kvalitetnog i trajnog bavljenja planinarstvom,

–          sustavno djelovanje  na polju unaprjeđenja očuvanja i zaštite prirode i okoliša, prvenstveno na planinama, ali i na drugim područjima,

–          usmjeravanje i koordiniranje rada i aktivnosti svojih članica,  organizacijska i savjetodavna, suradnjom s njima.

–          aktivno sudjelovanje i poticanje , izgradnje i održavanja planinarskih objekata, kuća, skloništa, bivaka, markiranja i mapiranja planinarskih  staza i obilaznica, kao i druge planinarske infrastrukture,

–          razvijanje  poznatih  te uvođenje novih  i atraktivnih  aktivnosti, koje trebaju motivirati, kako postojeće članstvo tako i potencijalne članove, da svrhovito koriste slobodno vrijeme,

–          suradnja  sa znanstvenim institucijama i pojedincima radi pronalaženja što svrhovitijih sadržaja, edukacije članstva u poznavanju planinarske prirode,  planinarskog sporta  i sportske rekreacije, dokazujući time i široj javnosti društveni značaj planinarstva  i sportske rekreacije. (Analize i stručne radove objavljivati u stručnim glasilima, a putopise, opise markiranih staza, zemljovide, vodiče i izvješća o aktivnostima u dostupnim medijima),

–          suradnja sa drugim državnim i nedržavnim, domaćim, međunarodnim i inozemnim organizacijama, ustanovama, institucijama i zakladama u cilju ekološkog očuvanja,  valorizacije i skladnog iskorištavanja planina, kao prirodnog i planinskog turističkog resursa, od posebnog značaja, sukadno Zakonu,

–          razvijanje  i unaprjeđenje materijalne osnove planinarstva, kroz samostalno osnivanje ili sudjelovanje  u osnivanju  gospodarskih subjekata  koji doprinose razvitku i unaprjeđenju planinarskog turizma i kulture planinarenja,

–           organiziranje, pomoć i poticanje izdavanja stručne i promidžbeno-odgojne periodike, literature i planinarskih zemljovida, kako na razini Saveza, tako i na razini članica,

–          promoviranje  i poticanje  svih  drugih aktivnosti članstva, koje su usmjerene na dobrobit članstva i lokalne i šire društvene zajednice, sukladno pozitivnim zakonskim propisima,

–          poticanje utemeljenja, i stručna i organizacijska potpora pri utemeljenju, novih planinarskih društava, udruga, klubova, stanica u sredinama u kojima još nisu organizirane i utemeljene,

–          zastupanje i zaštita interesa članica Saveza,

–          briga o statusu i položaju planinara i njihovih organizacija u društvu,

–          proširivanje postojećih i razvitak novih aktivnosti, na temelju ponuđenih projekata od strane društava, skupina  ili pojedinaca.

–          organiziranje i poticanje organiziranja planinarskih manifestacija i akcija od lokalne do Federalne razine,

–          vođenje   zajedničke evidencije o udruženim članicama i organizacijama,

–          dodjeljivanje  priznanja i nagrada istaknutim i zaslužnim članovima i organizacijama,

–          obavljanje  i organiziranje i svih  drugih poslova i zadataka  od značaja za Savez, sukladno Zakonu.

Članak 8.

            Savez  može  mijenjati i dopunjavati svoju djelatnost, kada se za to steknu uvjeti ili potrebe, ali sukladno zakonskim propisima.

            Savez  može, pored osnovne djelatnosti vršiti i sporedne djelatnosti iz oblasti sportskog marketinga,   sukladno pozitivnim zakonskim propisima, a  u cilju osiguranja financijskih sredstava za rad Saveza,

Svrha djelovanja  Saveza nije ostvarivanje dobiti. Ukoliko se dobit ostvari kroz razne aktivnosti Saveza, može se isključivo koristiti za razvoj i unaprjeđenje rada Saveza.

Članak 9.

            Savez   se može, u cilju ostvarenja  programskih i drugih interesa svojih članova, učlaniti u srodne asocijacije i saveze  na općinskoj,  županijskoj,  federalnoj,  državnoj ili međunarodnoj razini.

Članak 10.

            U suradnji sa drugim udrugama istog ili sličnog karaktera u Bosni i Hercegovini i inozemstvu,  Savez  će raditi na organiziranju  i sudjelovanju na pohodima, ekspedicijama, susretima, turnirima, ligama, kupovima,  prvenstvima i drugim natjecanjima, te  manifestacijama, smotrama,   kao i na organizaciji gostovanja po načelu razmjene zanimljivih programa i sadržaja.  

III.                   UVJETI I NAČIN UČLANJENJA U SAVEZ, PRESTANAK ČLANSTVA, TE PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA  SAVEZA.

Članak 11.

            Članice  Saveza  mogu biti, sukladno Zakonu  registrirana planinarska društva, udruge planinara, planinarski klubovi,  klubovi, udruge i organizacije  koji se bave specijalističkim planinarskim djelatnostima, stanice i klubovi gorske službe spašavanja, gradske i regionalne planinarske organizacije i asocijacije, udruge  i druge organizacije građana koje su u svojim programskim osnovama opredijeljene za razvoj planinarstva i boravka u prirodi,zaštitu i očuvanje prirode i okoliša, kao i sve druge srodne asocijacije i organizacije koje prihvaćaju ovaj Statut i programske osnove rada Saveza. ( u daljem tekstu – članice)

            Osobe- pojedinci ne mogu izravno biti članovi Saveza nego sva svoja prava i obveze prema Savezu ostvaruju isključivo preko neke od organizacija iz prethodnog stavka.

Članak 12.

Članicom  Saveza   postaje se dragovoljno,  potpisivanjem pristupnice i prihvaćanjem Statuta te drugih normativnih akata Saveza. 

Odluku o prijamu u punopravno članstvo u Savezu  donosi Upravni odbor Saveza, a potvrđuje Skupština Saveza na svojoj prvoj sjednici.

Za prijam u punopravno članstvo, potencijalna  članica Saveza  je dužna , na adresu Saveza dostaviti sljedeća dokumenta:

–          Zahtjev za prijam u punopravno članstvo u Savezu, na propisanom obrascu,

–          Odluku svoga najvišeg upravnog tijela o pristupanju i udruživanju u Savez.

–          Presliku  svoga Statuta,

–          Odluku svoga najvišeg upravnog tijela o prihvaćanju Statuta i drugih normativnih akata Saveza,

–          Izvod iz registra udruga, (ne stariji od 3 mjeseca)

–          Uvjerenje o poreznoj registraciji- ID broj

Odluku po Zahtjevu za prijam u punopravno članstvo, Upravni odbor Saveza je dužan potencijalnoj članici dostaviti  u roku od  90 dana, od datuma prijama Zahtjeva.

Članak 13.

U cilju efikasnije realizacije ciljeva i zadaća koje su od zajedničkog interesa i važnosti za osiguranje jedinstvenog rješavanja pitanja od značaja za razvoj i unaprjeđenje planinarstva, članice Saveza dio zadaća mogu sporazumno prenijeti u nadležnost Saveza.

            U istom cilju, Savez može dio svojih zadaća sporazumno prenijeti na neku od članica Saveza.

Članak 14.

Članice Saveza   imaju pravo i obvezu:

–    sudjelovati u radu Saveza,

–    predlagati svoje članove-zastupnike, koji mogu birati i biti birani na sve funkcije i u sva tijela Saveza,

–    raditi na podizanju ugleda i afirmacije Saveza,

–    aktivno raditi na ostvarivanju programskih ciljeva Saveza,

–    davati prijedloge i podnositi inicijative,

–    tražiti zaštitu svojih prava,

–    biti informirane o djelovanju Saveza,

–    odgovorno izvršavati prihvaćene obveze,

–    redovito plaćati članarinu i druge obveze prema Savezu,  čiju visinu utvrđuje Upravni odbor Saveza,

–    u svom radu poštivati Statut te ostale akte Saveza, te odluke nadležnih upravnih i izvršnih  tijela Saveza.

Članak 15.

            O svim članicama  Saveza  vodi se odgovarajuća evidencija. Svaka članica ima osobni karton sa dokumentacijom iz članka 12. Statuta, i ostalim potrebnim  podacima,  koji se nalazi u arhivi Saveza.

            Oblik, izgled i sadržaj osobnog kartona članica Saveza, kao i način vođenja evidencije o članicama  Saveza, svojom odlukom  propisuje Upravni odbor Saveza.

Članak 16.

            Članstvo u Savezu prestaje:

–          Odlukom najvišeg upravnog tijela članice o istupanju iz Saveza

–          Brisanjem članice iz Registra kod nadležnog organa  za registraciju članice,

–          Isključenjem iz članstva u Savezu.

            Članice   Saveza   koji se ne pridržavaju prava i obveza iz članka 14. ovog  Statuta, mogu biti isključene iz Saveza.  Proceduru isključenja iz Saveza pokreće Upravni odbor Saveza, i donosi odluku o isključenju.

            Protiv odluke o isključenju, članica  Saveza  može podnijeti prigovor Skupštini Saveza u roku od osam dana, od donošenja Odluke.  Odluka koju donese Skupština je konačna.

            Članica  Saveza , protiv kojega je pokrenut postupak isključenja, kao i njeni izabrani članovi u tijelima Saveza, ne mogu do konačne odluke vršiti funkcije u upravnim i nadzornim tijelima Saveza niti sudjelovati u organiziranim aktivnostima Saveza.

IV.               UPRAVNA I NADZORNA TIJELA SAVEZA

Članak 17.

            Upravna tijela Saveza su:

–  Skupština Saveza

–  Upravni odbor Saveza

            Nadzorna tijela Saveza su:

–  Nadzorni odbor Saveza

–  Sud časti

 IV. 1.  Skupština Saveza

Članak 18.

            Skupština Saveza  je najviše upravno tijelo Saveza .

Skupštinu čine  po jedna osoba  iz svake punopravne članice Saveza, za koju  je članica izdala vjerodajnicu i predložila je  za svoga zastupnika u Skupštini.

Punopravna članica može, u svakom momentu povući ili uskratiti vjerodajnicu svome članu- zastupniku u Skupštini Saveza, te izdati vjerodajnicu drugom svome članu, o čemu je dužna pismeno izvijestiti predsjednika Skupštine i Upravni odbor Saveza.

Skupština može punovažno odlučivati i donositi zaključke, ako je na sjednici nazočna natpolovična većina delegiranih zastupnika, a odluke i zaključci su punovažni ako za njih glasuje natpolovična većina nazočnih zastupnika.

Skupština između  svojih članova, a na prijedlog članica Saveza,  bira i imenuje Predsjednika Skupštine, na mandat od četiri (4) godine, i isti može, nakon isteka mandata, ponovno biti biran.

Skupština, između predloženih  članova od strane članica Saveza, bira i imenuje Upravni odbor Saveza,  Nadzorni odbor Saveza, Sud časti   i  predsjednika i dopredsjednika Saveza.

Članak 19.

            Skupština Saveza može biti  utemeljiteljska, redovna, izvještajna, izborna, svečana i izvanredna.

            Utemeljiteljska skupština  se saziva pri utemeljenju  Saveza. 

Redovna i izvještajna Skupština se saziva najmanje jedanput u godini.

Izvanredna i svečana Skupština saziva se po potrebi.

Izborna Skupština se saziva najmanje jedanput u 4 (četiri godine)

Utemeljiteljsku skupštinu  saziva Poticajni odbor, imenovan od osnivača Saveza

            Redovnu, izvještajnu, izbornu i svečanu Skupštinu Saveza  saziva predsjednik Skupštine ili Upravni odbor Saveza.

Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik Skupštine ili Upravni odbor saveza, na pismeni zahtjev predsjednika Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora  ili najmanje jedne trećine članova-zastupnika u Skupštini.

            Skupštinu Saveza  priprema   Upravni odbor, sukladno Poslovniku o radu Skupštine  i programu  rada.

Skupštinom predsjedava  predsjednik Skupštine, kojeg imenuje Skupština, na četverogodišnji  mandat, i koji nakon isteka mandata  može ponovno biti biran.

U slučaju spriječenosti predsjednika Skupštine da predsjedava Skupštinom,  predsjedavanje Skupštinom može preuzeti Radno predsjedništvo koje se imenuje od strane zastupnika u Skupštini, za tu Skupštinu.                              

Članak 20.

            Skupština Saveza,   u okviru svojih ovlasti obavlja sljedeće poslove:

–   raspravlja i odlučuje o svim pitanjima važnim za Savez,

–   donosi Statut Saveza   i ostale normativne akte,  (Poslovnik o radu, pravilnike i sl.), vrši njihovo

     tumačenje,  te donosi odluke o  njihovoj izmjeni i dopuni,

–   donosi odluke o pristupanju Saveza  državnim i međunarodnim asocijacijama, udrugama,   

    savezima, komitetima i odborima  i istupanju iz njih,

–   predlaže i delegira zastupnike u organe državnih i međunarodnih udruga, asocijacija, saveza,

    komiteta, odbora i sl,

–   razmatra i usvaja izvješća tijela  i povjerenstava Saveza i odlučuje o njima,

–   donosi Godišnji program rada Saveza,

–   donosi Financijski plan rada Saveza,

–   razmatra i usvaja Izvješće o izvršenju programa rada  Saveza,

–   razmatra i usvaja Izvješće o financijskom poslovanju Saveza,

–   razmatra i usvaja izvješće Nadzornog odbora Saveza,

–   razmatra i usvaja izvješće Suda časti,

–   imenuje i razrješava predsjednika skupštine,  članove Upravnog  odbora, članove  Nadzornog  

    odbora, članove Suda časti,  predsjednika i dopredsjednika  Saveza, kao   i osobe za predstavljanje i   

    zastupanje Saveza

–   po potrebi imenuje povjerenstva za izvršavanje određenih zadaća

–   donosi odluke o dodjeli priznanja i nagrada pojedincima i organizacijama

–   odlučuje po prigovorima i žalbama u drugostupanjskom postupku

–   donosi odluku o prestanku rada Saveza

–   Obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Saveza

            U cilju efikasnosti i operativnosti u radu, Skupština može posebnom odlukom, na određeno vrijeme,  prenijeti dio  svojih ovlasti i nadležnosti na Upravni odbor Saveza

IV. 2.  Upravni odbor Saveza

Članak 21.

Upravni odbor Saveza  je kolektivno  izvršno tijelo Skupštine Saveza,  i njoj odgovara za svoj rad

Upravni odbor Saveza broji 11 članova, to jest predsjednika, dopredsjednika i  i 9 članova.

Članove Upravnog odbora predlažu članice Saveza, vodeći računa o ravnomjernoj teritorijalnoj zastupljenosti na području djelovanja Saveza.

Predsjednika, dopredsjednika i ostale  članove Upravnog odbora Saveza imenuje Skupština na mandat  od 4 (četiri) godine, i isti mogu ponovno biti birani.

Predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora su ujedno i predsjednik i dopredsjednik Saveza, imaju jednake ovlasti,  i biraju se na ukupno trajanje madata od četiri godine, s tim da se rotiraju na mjestu predsjednika Upravnog odbora i Saveza, nakon dvije godine mandata.

Članak 22.

            Članovi upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka mandata na koji su imenovani, i to:

            – na osobni zahtjev,

            – na zahtjev članice koja ga je delegirala.

            – ako bez opravdanog razloga ne nazoči na tri (3) sjednice Upravnog odbora,

            – ako svojim radom i djelovanjem naruši odredbe Statuta i ugled Saveza,

            Proceduru opoziva pokreće, i odluku o opozivu donosi Upravni odbor Saveza. Protiv odluke o opozivu, član  Upravnog odbora   može podnijeti prigovor Skupštini Saveza u roku od osam dana, od donošenja Odluke.  Odluka koju donese Skupština je konačna.

Članak 23.

U slučajevima iz članka 22. Statuta, a u cilju efikasnosti i operativnosti, Upravni odbor može, na prijedlog članica, kooptirati nove  članove , između dva  zasjedanja Skupštine.  Izbor novih članova Upravnog odbora potvrđuje Skupština na svom sljedećem zasjedanju, i njihov  mandat može trajati  do isteka mandata saziva Upravnog odbora  u koji su imenovani.

Članak 24.

            Upravni odbor Saveza   obavlja sljedeće poslove i zadatke:

–   Izvršava odluke i zaključke Skupštine Saveza

–   utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje usvaja Skupština

–   priprema materijale potrebne za rad Skupštine,

–   Saziva Skupštinu Saveza sukladno članku 19. Statuta

–   predlaže kandidate za tijela i povjerenstva Saveza, kao i osobe za predstavljanje i zastupanje Saveza,

–   podnosi Skupštini izvješće o svom radu.

–   upravlja imovinom Saveza i donosi odluke o materijalno-financijskim poslovima sukladno financijskom planu,

–   prati  materijalno-financijsko poslovanje i donosi Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju.

–   priprema izvješće o radu Saveza

–   priprema izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Saveza

–   predlaže Skupštini programe i planove rada i razvoja Saveza

–   predlaže Skupštini planove materijalno-financijskog poslovanja Saveza

–   prati realizaciju plana rada i plana materijalno-financijskog poslovanja Saveza

–   utvrđuje prijedloge pravilnika o radu tijela i povjerenstava Saveza, kao i prijedloge drugih    

    normativnih akata,

–   donosi odluke o poduzimanju žurnih, interventnih mjera iz djelokruga aktivnosti Saveza,

–   brine se o osiguranju materijalno financijskih uvjeta za realizaciju plana i programskih ciljeva 

    Saveza,

–   utvrđuje prijedloge za izgradnju planinarske infrastrukture od posebnog značaja za planinarstvo u 

    F BiH, te utvrđuje kategorizaciju istih.

–   brine se o nabavci, popravci i održavanju opreme, rekvizita i inventara u vlasništvu Saveza,

–   donosi odluke o visini članarine i drugi financijskih obveza članica, cijenama članskog materijala i

    Cjenovnik   usluga Saveza,

–   donosi odluke o prijamu novih članica u Savez, kao i o njihovom isključenju iz Saveza,

–   usmjerava i koordinira  rad i djelovanje članica Saveza

–   donosi odluke o školovanju i edukaciji  planinarskih kadrova i dodjeli stručnih zvanja planinarskim

     kadrovima.

–   donosi prijedloge odluka o dodjeli priznanja i nagrada pojedincima i organizacijama,

–   donosi odluku o terminima održavanja manifestacija od značaja za Savez,

–   imenuje i razriješava stalna i povremena povjerenstva, te njihove pročelnike,

–   imenuje i razriješava voditelje sekcija, klubova i službi,

–   imenuje i razrješava tajnika Saveza,  

–   imenuje uređivačke odbore stručnih i promidžbenih planinarskih glasila,                    

–   obavlja i druge poslove sukladno Poslovniku o radu Upravnog odbora, Statutu i temeljnim aktima

    Saveza .

Članak 25.

            Upravni odbor se sastaje po potrebi,  a najmanje jednom u tri (3) mjeseca.

Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Saveza.

U slučaju spriječenosti predsjednika,  Sjednicu Upravnog odbora može sazvati i voditi dopredsjednik ili jedan od članova Upravnog odbora,

Sjednica Upravnog odbora može se sazvati i na prijedlog predsjednika Skupštine, predsjednika Nadzornog odbora, predsjednika Suda časti, tajnika saveza, kao i  jedne trećine članova Upravnog odbora.

Članak 26.

            Upravni odbor može punovažno odlučivati i donositi zaključke, ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora (6 članova), a odluke i zaključci su punovažni ako za njih glasuje dvotrećinska  većina nazočnih članova (5 članova).

            Članovi Upravnog odbora, u slučaju objektivne sprječenosti dolaska na sjednicu Upravnog odbora, mogu nazočiti sjednici, i punopravno odlučivati  i putem elektroničkih medija i veza.

            Sjednicama Upravnog odbora mogu nazočiti, na poziv Upravnog odbora, ili na vlastitu inicijativu, predsjednik Skupštine, predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik Suda časti i tajnik Saveza, a na poziv Upravnog odbora  predsjednici članica Saveza, voditelji  odbora, službi ili povjerenstava,  kao i druge osobe čija stručnost i iskustvo može pomoći u donošenju pravovaljanih odluka i zaključaka.

            Osobe iz prethodnog stavka mogu diskutirati,  davati prijedloge i sugestije, ali nemaju pravo glasovanja i odlučivanja.

Članak 27.

            Upravni odbor može, radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, utemeljiti stalna ili privremena radna tijela i povjerenstva,  za pojedina pitanja iz oblasti djelovanja Saveza.

IV.  3.   Predsjednik  Saveza

Članak 28.

            Predsjednik Saveza    sukladno Statutu i zakonskim propisima obavlja sljedeće poslove:

–     saziva i vodi sjednice Upravnog odbora,

–    vodi poslovanje Saveza , predstavlja ga  i zastupa  pred nadležnim tijelima državne vlasti,

      poduzećima, ustanovama i drugim organizacijama,   .

–    predlaže Upravnom odboru Program rada te poduzima mjere za njegovu realizaciju,

–    osigurava izradu nacrta Financijskog plana i prati njegovu realizaciju,

–    nadzire primjenu Statuta i drugih akata Saveza,

–    zaključuje ugovore iz oblasti djelovanja Saveza  te prati njihovo ostvarivanje,

–    predlaže Upravnom odboru usvajanje odluka, zaključaka i drugih poslovnih poteza značajnih za rad

      Saveza,

–    surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti, poduzećima,  ustanovama i drugim organizacijama ili  

      društvima  u aktivnostima značajnim za rad Saveza,

–    osigurava javnost rada Saveza,

–    izvršava prava nalogodavca za uporabu financijskih sredstava Saveza

–    podnosi izvješće o svom radu  Upravnom odboru i Skupštini Saveza .

–    vrši i druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor i Skupština Saveza

Članak 29.

Predsjednik Saveza može biti bilo koji  član  punopravne članice Saveza  koji se ističe svojim radom, aktivnostima i zalaganjem za realizaciju programskih ciljeva Saveza .     

Predsjednika Saveza  bira i imenuje Skupština Saveza , na prijedlog Upravnog odbora, na mandat od četiri(4) godine. Po isteku mandata predsjednik Saveza  može ponovno biti biran.

Članak 30.

Predsjednik Saveza  može biti smijenjen i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

–  na vlastiti zahtjev ili podnošenjem ostavke

–  ukoliko Skupština Saveza, Upravni odbor,  Nadzorni odbor ili Sud časti utvrdi nepravilnosti u radu, prekoračenje ovlasti ili grubo kršenje Statuta i drugih akata Saveza

            Odluku o smjeni predsjednika Saveza donosi Skupština Saveza.

IV. 4.  Tajnik Saveza

Članak 31.

            Savez  ima tajnika koji obavlja sljedeće poslove:

– priprema materijale za Skupštinu, Upravni odbor i povjerenstva Saveza, te vodi zapisnike,

– pomaže Predsjedniku Saveza u izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora,

– obavlja poslove vođenja dokumentacije te organizacijske, analitičke, upravno-administrativne,   

   knjigovodstvene, arhivske, blagajničke, kurirske, financijske i ostale poslove, sukladno  

   Statutu Saveza,

–  obavlja i druge poslove po zaduženju Predsjednika, Skupštine i Upravnog odbora Saveza,

Članak 32.

Tajnika Saveza imenuje i razrješava Upravni odbor Saveza , na prijedlog  predsjednika Saveza ili predsjednika Skupštine Saveza.

Članak 33.

            Tajnik Saveza  za svoj rad odgovara Upravnom odboru  Saveza, radi prema uputama i nalozima Predsjednika Saveza, te odlukama i zaključcima Upravnog odbora,

            Dužnost tajnika Saveza   se obnaša volonterski, bez naknade za rad.

Iznimno, ukoliko se obim poslova tajnika poveća, sukladno povećanju obima poslova Saveza , te ako se za to stvore materijalni uvjeti, Upravni odbor može donijeti odluku o visini naknade za rad tajnika, ili sa tajnikom sklopiti ugovor o djelu ili ugovor o radu,

IV. 5.  Nadzorni odbor Saveza

Članak 34.

            Nadzorni odbor Saveza  je nadzorno tijelo Skupštine, i njoj odgovara za svoj rad,

Nadzorni odbor ima tri člana,  predsjednika i dva člana.

Članove Nadzornog  odbora Saveza    i predsjednika Nadzornog  odbora Saveza   imenuje Skupština na razdoblje od  4 (četiri) godine, i mogu, nakon isteka mandata ponovno biti birani.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti članovi  upravnih tijela Saveza.

            Nadzorni odbor djeluje na temelju Pravilnika o radu Nadzornog odbora, koji  na prijedlog Nadzornog odbora donosi Skupština Saveza.

Članak 35.

            Nadzorni odbor Saveza   obavlja sljedeće poslove i zadatke:

–   izvršava odluke i zaključke Skupštine Saveza,

–   nadzire rad Upravnog odbora Saveza  i predsjednika Saveza,

–   nadzire realizaciju  Programa rada Saveza  i Financijskog plana,

–   podnosi Skupštini izvješće o svom radu,

–   nadzire materijalno financijsko poslovanje Saveza,

–   obavlja i druge poslove sukladno Pravilniku o radu Nadzornog odbora, Statutu i temeljnim aktima

    Saveza.

IV. 6.  Sud časti Saveza

Članak 36.

            Sud časti ima tri člana, predsjednika i dva člana, koje na mandat od četiri  (4) godine  imenuje Skupština saveza, i njoj odgovaraju za svoj rad i podnose izvješće o radu.

            Nakon isteka mandata, članovi i predsjednik Suda časti mogu ponovno biti birani.

            Predsjednik i članovi Suda časti ne mogu istovremeno obnašati dužnosti u upravnim tijelima Saveza.

Članak 37.

Sud časti odlučuje o nestatutarnim oblicima  ponašnja i povredama  i narušavanjima  pravila planinarske etike članica Saveza i njihovih članova, koji dovode ili mogu dovesti do narušavanja ugleda Saveza, u zemlji i inozemstvu.

Ovisno o težini povrede, Sud Časti donosi odluku o izricanju stegovne mjere u cilju prevladavanja takvog stanja i smanjenja ili eliminiranja nastale štete po ugled Saveza.

            Na odluku Suda časti, pojedinac ili organizacija se mogu žaliti Skupštini Saveza, čija je odluka konačna.

            Sud časti djeluje na temelju Pravilnika o radu Suda časti, Pravilnika o ponašanju članica saveza i Kodeksa planinarske etike i časti planinara, koje  na prijedlog Suda časti donosi Skupština Saveza.

IV. 7.  Povjerenstva Saveza

Članak 38.

U cilju efikasnijeg  rada, za pojedine resore ili djelokruge svoga rada, Savez može imenovati stalna ili privremena stručna povjerenstva.

Povjerenstva  čine aktivni članovi Saveza, koji su stručni za organiziranje i provođenje stručnih poslova iz svake pojedine djelatnosti.

Stalna povjerenstva Saveza su:

– Povjerenstvo za specijalističke djelatnosti u Savezu

– Povjerenstvo za markacizam i obilaznice

– Povjerenstvo za promidžbu, izdavaštvo i povijest planinarstva

– Povjerenstvo za zaštitu prirode i okoliša

            Članovi stalnih i povremenih povjerenstava mogu biti i zastupnici u Skupštini Saveza, članovi upravnih i nadzornih tijela Saveza, članovi Suda časti i tajnik Saveza.

Članak 39.

Povjerenstva Saveza djeluju po pravilnicima, koje  na prijedlog povjerenstva donosi Upravni odbor Saveza.

Rad povjerenstava Saveza vode pročelnici, koje imenuje Upravni odbor Saveza.

Osnovno financiranje povjerenstava ostvaruje se iz proračuna Saveza.

Osim navedenih, Skupština po potrebi može osnivati i druga stalna i povremena povjerenstva.

V.                 PRAVNI STATUS SAVEZA , ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE  SAVEZA

Članak 40.

            Savez  ima status pravne osobe u području razvoja i promicanja planinarske, sportske i rekreativne  djelatnosti, ekologije, zaštite prirode i kulturne i javne djelatnosti,  te stvaranja boljih materijalnih uvjeta za razvoj ovih aktivnosti i oblasti.

            Savez  za sve svoje obveze odgovara svom svojom imovinom.

Članak 41.

            Osobe  za zastupanje i predstavljanje Saveza pred državnim i nedržavnim organizacijama, institucijama i zajednicama, te drugim fizičkim i pravnim osobama u zemlji i inozemstvu, uz punu zaštitu interesa Saveza su predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora Saveza koji su istovremeno i predsjednik i dopredsjednik Saveza.

            Predsjednik  Saveza  je nadležan  da:

–   saziva sjednice Upravnog odbora  Saveza i predsjedava im;

–   potpisuje opšta i druga akta koje donosi Upravni odbor.

            Predsjednik  može, za potpisivanje određenih dokumenata, ili za obavljanje određenih poslova,  ovlastiti dopredsjednika Saveza ili nekog od članova  Upravnog odbora, tajnika Saveza   ili nekog člana Saveza .

            Opseg i sadržaj ovlasti utvrđuje se opunomoćenjem, koje može biti općeg ili posebnog karaktera.

VI.                PEČAT,  ZNAK  I  ZASTAVA   SAVEZA  , OBLIK I SADRŽAJ

Članak 42.

Savez ima pečat.

Pečat Saveza je okruglog  oblika, promjera 30 mm, na kojem  je u koncentričnim krugovima ispisan puni naziv Saveza, na hrvatskom i engleskom jeziku. U sredini pečata je znak Saveza.

Za računske i manipulativno-administrativne poslove rabi se pečat istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

Članak 43.

Savez  ima znak i zastavu.

Znak Saveza sastoji se od stiliziranog povijesnog hrvatskog grba sa hrvatskim pleterom na vrhu. Polje grba podijeljeno je izlomljenom crtom  zlatnožute boje, tako da desna polovina predstavlja planinu s tri vrha plave boje, s runolistom, kao međunarodno usvojenim simbolom planinarstva, dok lijeva polovina sadrži crveno bijela polja. Ispod je  crvena traka, oivičena zlatnožutom bojom,  na kojoj je ispisan puni naziv Saveza i godina 1892, što predstavlja povijesni kontinuitet organiziranog planinarstva na ovim prostorima.

            Zastava Saveza je svijetloplave boje sa znakom i punim nazivom Saveza u sredini.

VII.           NAČIN STJECANJA, KORIŠTENJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA SAVEZA

Članak 44.

            Financijsko materijalna sredstva Savez   ostvaruje od:

–   članarina i drugih obveza koje uplaćuju redovne članice Saveza, a čiju  visinu utvrđuje Upravni  

    odbor Saveza,

–   darova i donacija pravnih i fizičkih osoba, fondacija ili humanitarnih organizacija.

–   sredstvima dobivenim na temelju ugovora ili sporazuma sa gospodarskim organizacijama, državnim

     i drugim organima, organizacijama i ustanovama,

–    prihodu od imovine i prava,

–   apliciranjem na projekte  i fondove, od lokalne do međunarodne razine,

–   organiziranja javnih  planinarskih i sportskih manifestacija, te manifestacija  iz oblasti  kulture,

    ekologije, i zaštite prirode,

–   članstvom ili partnerstvom u organizacijama civilne zaštite i jedinica za opće i specijalne namjene u 

    oblasti potrage i spašavanja unesrećenih  na nepristupačnim terenima,

–   sportskog marketinga i igara na sreću, sukladno Zakonu,

–   potraživanjem sredstava iz proračuna predviđenih za ovu vrstu djelatnosti, od lokalne do državne

     i međunarodne razine,

–   iz drugih izvora, sukladnih  Zakonu,

Članak 45.

            Sredstva Saveza  iz članka  44. ovog Statuta, koriste se sukladno Planu rada Saveza i Financijskom planu Saveza.

Cjelokupna ostvarena materijalna i financijska sredstva koristit će se namjenski i  isključivo za unaprjeđenje rada i aktivnosti Saveza, nabavku specijalističke opreme i izgradnju planinarske infrastrukture, markiranje i mapiranje i uređenje planinarskih puteva, organizaciju izleta, pohoda i ekspedicija

            Izvanredna materijalna sredstva, koja Savez  ostvari mimo financijskog plana, koriste se namjenski uz obveznu odluku o njihovom korištenju koju donosi Upravni odbor Saveza.  

            Raspodjelu sredstava za pojedine namjene vrši Upravni odbor Saveza, a na prijedlog Predsjednika Saveza.

Članak 46.

Savez može stjecati i posjedovati i unajmljivati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Savez  može iznajmiti ili izvršiti prodaju dijela ili cjelokupne imovine drugim društvenim,  pravnim ili fizičkim osobama, sukladno zakonskim propisima.

Odluku o stjecanju i posjedovanju imovine, kao odluku o prodaji, zakupu i prijenosu imovine na druge pravne ili fizičke osobe, donosi Upravni odbor Saveza.

Članak 47.

            Sredstva Saveza   pohranjuju se na poseban račun kod poslovne banke.

            Evidenciju, knjiženje i vođenje financijsko računovodstvene dokumentacije, tijekom  godine  vrši tajnik Saveza.

            Na kraju svake kalendarske godine, Savez je dužan angažirati profesionalnog računovođu, za izradu godišnjeg računovodstvenog izvješća, a po potrebi i ostalih računovodstvenih izvješća tijekom obračunskog razdoblja,  te bilance stanja i uspjeha.

            Godišnje računovodstveno izvješće , te bilanca stanja i uspjeha  su sastavni dio Izvješća o materijalno-financijskom poslovanju Saveza  koje razmatra i usvaja Skupština Saveza.

Članak 48.

            Potpisnici   materijalno-financijske i računovodstvene dokumentacije mogu biti  predsjednik, dopredsjednik i tajnik Saveza.

            Materijalno-financijsko i računovodstveno poslovanje Saveza kao i opće i posebne ovlasti za potpisivanje materijalno-finacijske i računovodstvene  dokumentacije reguliraju se Pravilnikom o materijalno-financijskom poslovanju, koji na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština.

Savez  je dužan dostavljati finansijski izvještaj  nadležnom organu prema sjedištu  Saveza i Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine radi objave na internetskoj stranici Ministarstva, a najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

VIII.        NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 49.

            Za uspješan dugogodišnji rad, na širenju i propagiranju planinarstva, sveukupnom zalaganju i ostvarenim rezultatima,  dodjeljuju se sljedeća priznanja i nagrade:

            -pohvala,

            -priznanje,

            -plaketa sa znakom Saveza (brončana, srebrna, zlatna),

            -spomen značka Saveza (brončana, srebrna, zlatna),

            -nagrada za životno djelo

            -povelja počasnog člana

Odluku o nagradama i priznanjima donosi Skupština Saveza, na prijedlog Upravnog odbora, stručnih povjerenstava, i članica Saveza, sukladno Pravilniku o nagradama i priznanjima, koji, na prijedlog Upravnog odbora Saveza donosi Skupština Saveza.

Nagrade i priznanja dodjeljuju se na Svečanoj sjednici Skupštine.

IX.               JAVNOST RADA SAVEZA

Članak 50.

            Javnost rada Saveza   osigurana je već i samom prirodom njegove djelatnosti, ali i omogućavanjem uvida u rad i poslovanje svim članicama Saveza, kao i široj javnosti te  nadležnim institucijama i tijelima državne vlasti, putem javnog informiranja i izvještavanja.

            Javnost rada Saveza ostvaruje se i objavama značajnih uspjeha i aktivnosti Saveza putem javnih elektroničkih i tiskanih  medija, kao i vlastitih službenih glasila,  Web i Facebook stranice.

            Za javnost rada Saveza zaduženi su Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Saveza

            Izjave o uspjesima i radu Saveza,    može davati Predsjednik Saveza   i osobe koje ovlasti Predsjednik Saveza.

X.                  NAČIN DONOŠENJA STATUTA,TE IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 51.

            Statut Saveza  donosi Skupština Saveza   na prijedlog Upravnog odbora Saveza.

Nacrt Statuta dostavlja se članicama Saveza   na razmatranje i javnu raspravu.

            Sve primjedbe i prijedloge razmatra Upravni odbor i sa konačnim prijedlogom Statuta izlazi pred Skupštinu Saveza , koja ga razmatra i usvaja.

Članak 52.

            U proceduri utemeljenja Saveza  ovlasti i poslove Upravnog odbora Saveza  preuzima Poticajni odbor za utemeljenje Saveza.

            Poticajni odbor za utemeljenje  Saveza  imenuju svi zainteresirani članovi, na svom sastanku, koji se saziva javnim pozivom. Poticajni odbor preuzima sve pripremne pravne i administrativne poslove za utemeljenje Saveza .

            Imenovanjem Upravnog odbora Saveza, automatizmom se razrješavaju  dužnosti članovi Poticajnog odbora za utemeljenje Saveza, te Poticajni odbor prestaje s radom.

Članak 53.

            Izmjene i dopune Statuta vrše se sukladno utvrđenom postupku donošenja Statuta.

            Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu dati Predsjednik Saveza , Upravni odbor Saveza ili najmanje trećina članica  Saveza .

Članak 54.

            Tumačenje odredaba Statuta daje Upravni odbor Saveza.

XI.               PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 55.

            Savez može prestati s radom pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom i ovim Statutom

            Skupština Saveza  je tijelo nadležno za donošenje odluke o prestanku rada Saveza . Takvu odluku, Skupština može donijeti na način i prema postupku utvrđenom odredbama ovog Statuta koje se odnose na rad i odlučivanje Skupštine.

Članak 56.

            U slučaju prestanka rada Saveza , Skupština saveza, u roku od 60 (šezdeset) dana donosi odluku o raspodjeli ukupne imovine i obveza Saveza, uz konačno određivanje namjene svih financijskih sredstava, pokretne i nepokretne imovine, kao i imovinskih prava i obveza.

            Ukoliko Skupština ne donese odluku iz prethodnog stavka, imovina i obveze Saveza prelaze u vlasništvo članica Saveza, u jednakom omjeru za sve.

XII.           PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

            Savez može, sukladno Zakonu i Statutu, a u cilju efikasnosti i transparentnosti u svome radu,  donijete sljedeća normativna,  podzakonska i podstatutarna akta:

            –  Poslovnik o radu Skupštine Saveza,

            –  Poslovnik o radu Upravnog odbora,

            –  Pravilnik  o radu Nadzornog odbora,

            –  Pravilnik  o radu Suda časti,

            –  Kodeks planinarske časti i etike,

            –  Pravilnik o prijemu članica u Savez

            –  Pravilnik o ponašanju članica Saveza,

            –  Pravilnik o održavanju Dana planinara Herceg-Bosne

            –  Pravilnicima o odžavanju manifestacija

            –  Pravilnici o radu povjerenstava,

            –  Pravilnike o školovanju kadrova,

            –  Pravilnik o nagradama i priznanjima,

            –  Pravilnik o članskoj iskaznici i markici

            –  Pravilnik o materijalno financijskom poslovanju,

            –  Cjenik usluga Saveza

            –  Druga normativna,  podzakonska i podstatutarna akta, u cilju efikasnosti i transparentnosti u   

               radu,

            Akta iz prethodnog stavka, kao i rokove  za njihovu  izradu,  donose Statutom nadležna tijela Saveza, svojim odlukama.

Članak 58.

            Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa promjene u Registar udruga, kod nadležnog organa.

Članak 59.

            Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje  važiti Statut  Planinarskog saveza Herceg-Bosne broj SK-20-8/11   od  19. 2. 2011. godine ,

Broj:  SK-08/18

U Žepču, 24.2.2018.

                                                                                                                               Predsjednik  Skupštine                                                                                         

                                                                                                                              ____________________

                                                                                                                                   Mirko Matijević

//]]>